is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MÜHAMMED. 445

nietigen, indien de daden der menfchen altijd door hunne fpeculative meeningen bepaald werden. Ondertuslchen heeft de invloed van dit geloovsarticul ten allen tijde den moed der Saracenen en Turken verhevelt.^ De eerfte aanhangers van mühammed gingen ten ftnjde met een vertrouwen, dat van alle vrees ontheven was. Waar geen geval is, daar is ook geen gevaar. Zij waren voorbefchikt of om te fterven en dan moest hun de dood zeker treilen, ook zelvs wanneer zij op hunne legerfteden fluimerden; of om 'te leven en dan waren zij veilig en onkwetsbaar, ook midden onder de zwaarden hunner vijanden (g~).

muhammed's vlucht zou misfchien de Coreifchiten hebben doen rusten, indien zij niet opgewekt waren door de vrees voor de wraak van een' vijand, die hunnen gantfehen handel op Syrië affnijden kon, dewijl zij geen anderen weg daar heen , en weder te ru» te kiezen hadden, als door het gebied van Medina, abu sophian zelf, met een gevolg van niet meer dan dertig ot veertig man, begeleidde eene rijke karavane van duizend kamelen. Door geluk of kloekheid ontfnapte «leze bende de waakzaamheid van mühammed: maar de Aanvoerder der Coreifchiten bemerkte, dat de geheiligde fchaar 111 ee.r' hinderlaag op zijne terugkomst^loerde. Hij zondt boden na zijne broederen te Mecca en alles maakte zich op, uit vrees van hunne waaren en; levensmiddelen te verliezen , indien niet de gantfche krijgsmagt van Mecca hun ter redding ijlde, muhammed's

„,\£? r!3?Jeerndcr voIilrpkte voorbefchikking, waar over wein,ge Godsdienflen aan eikanderen verwijtingen kunnen doen wordt ftrengelijk geleerd in den Koran, Sur 11 r, IV XVl"Zie op de twee eertïe van deze plaatzen ook dc aantekenin" gen van sale, p. 52, 53, 70, en verv. en op dc laatfte, dte van maracciüs, p. 4,3, cn voeg 'er bij relaL, 2 'j£ Moh. p 61-64, en sale, Verhand, oyer de Hhtoril der 1%' huren, bl 252-254, 387, 402, 411-415, 420, enz , waa men ook de gevoelens van verfcheidene leeraars'hier omS vmdt. Onze nieuwfte reizigers hebben ons ook berigten ee geven van dit vertrouwen, dit wankelbaar vertrouwen 5er uiten Lverg. het verllag van den Heer de hosson, aanban de de denkbeelden der Turken, wegens de voorbêfch E en het noodlot, geplaatst in het Mengelwerk van de Algemene Vadcrl.Letwöefrningen, III Deel, bl. 494 en verv j '