Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$20

DE DOOD OSCARS,

zal ik u niet weer aanfehonwen! Hij viel, als de

Maan in eenen ftorm , als de Zon in het midden haares loops, wanneer wolken zich uit den i'choot der baaren verhellen, en de donkerheid des ftorms Ardanniders Rotten verbergt. Als een oude Eik van Morven, vermolme ik eenzaam op mijne ftandplaats. De windftoot heeft mij de takken ontfeheurd, mij verfchrikken de vleugelen van't Noorden. Aanvoerer der Helden , ó oscar! mijn Zoon! zal ik u niet weder aanfehouwen!

De Held, 6 Zoon van alpin! viel niet in vreede, als gras op het veld. Het bloed van machtigen bedekte zijn zwaard. Hij rukte met den dood door de reijen hunne.s hóóguioeds; maar gij, oscar, gij Zoon van caitura-, gij zijt roemloos gevallen ! uwe rechtehand verlloeg geen vijand, liet bloed uwesVricnds bevlekte uwe fpeer. oscar en deumio waren één. Dezelfde flag zag hen ftrijden. Hunne vriendfchap was llerk als hun ftaal, en in 't veld wandelde de dood tusfchen hen. Zij rukten den Vijand tegen als twee rotlén, die van Ardvens kruin zich ncderltorten. Met het bloed der Dapperen waren hunne zwaarden geverfd; Krijgshelden beefden op hunnen naam. Wie geleek oscar, dan DERMiD'? en wie dermid , dan oscar?

Zij vernoegen den magtigen dargo in 't veld, dargo, die nimmer den krijg ontvluchtte. Zijne Dochter was fchoon als de morgen; zacht als de ltraal van den avond. Haare oogen geleken twee Harren in den regen, haar adem het koeltje der Lente. Haar boezem was als versch gevallen fneeuw, die op de wiegende Heide golft. Ue Helden zagen en beminden haar. Hunne zielen werden aan de Maagd verbonden. Elk hunner beminde haar als zijnen roem , elk hunner wilde haar bezitten of fterven; maar haare ziel verkoos oscar; de Zoon van carutii was de jongeling haarer liefde. Zij vergat het bloed haares vaders, en beminde de hand die hem velde.

,, carutiis ' Zoon ' fprak dermid, ik beminne, ó oscar! ik beminne dit Meisje. Maar haare ziel hangt aan u, cn niets kan dermid geneczen. Hier, doorboor deezen boezem, ó oscar ! help uwen Vriend met uw zwaard."

,, Nooit zal mijn zwaard, diarans Zoon! nooit zal

het met dermids bloed bevlekt zijn."

Wie is dan waardig, mij te vellen, 6 oscar! Laat

mijn

Sluiten