Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*2 de toverschool,

de toverschool, o f

de ondankbaarheid ontdekt (*).

Een Domdeken te Compostello hadt zich reeds lan* hct hoofd gebroken, op welke kunst of wetenfehap hij zich 111 zijn' manlijken ouderdom toeleggen konde. Een leven in achting, rijkdom, overvloed1", was zo juist zijne zaak, maar arbeid zo veel te minder. Eindelijk bepaalde hij zich tot de Toverkunst. Door haar, meende hij, zouden, na eenige ras over te komen' zwarigheden, de geesten in zijne plaats arbeiden. Hij vernam onder de hand na een' bekwaamen meester in de zwarte kunst; men prees hem een' zekeren Don rodriguez tc Toledo, als den grootlten op den gantfehen aardbodem, aan; hij nam terftond paarden, en brieven van aanbeveling; reisde na Toledo; zocht dezen Don rodriguez op, en verzocht, als zijn leerling te mogen worden aangenomen.

De Deken hadt ftaat gemaakt een' Trismegisius-figüxiï', een' man met een' tovergordel en ftaf, met een' fchrikbarenden ernst, en een' baard van een el lang te zullen zien; maar hij vondt blootelijk een' eerwaardigen vriendelijken Grijzaart, die even zo gekleed was, en 'er even zo uitzag, als gewoonlijk de zoonen van adam. Hij ftotterde zijn wel overdacht verzoek voor hem uit, en Don rodriguez andwoordde gantsch gelaten: „Wees mij als leerling, en als zoon welkom! De kunst, waar aan gij u toewijden wilt, is voorzeker de verhevenfte onder allen; maar zij vordert ook bij hem, die haar volkomen begrijpen wil, een rein hart. Hebt gij dat?" Ik hoop , ja !

,, En ik moet dit op uw woord geloven. De krachten der Natuur gehoorzaamen den Geesten; maar 'er is maar één Beproever der harten. Voor alle dingen

vraag

(*) De eerde vinding van dit Vertelzel is uit den Graaf van Lucanor, een' Spaanfehe Roman van den Infant Don manukl, die in de veertiende eeuw leevde, genomen. Echter is dezelve op verre na geene bluote vertaling.

Sluiten