is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3° J' JOCHIMS HANDLEIDING TOT DEN GODSDIENST.

„ fchitterende deugden van niet eigenlijk verbeterde „ menlchen zijn ongegrond. Tot dezen aanleg van „ het zedelijk verderf, die bij de menfchen is, moet „ men nu wel de wezenlijke onvolkomenheden en de „ onvermijdelijke gebreken der menfchelijke natuur en „ derzelver gevolgen niet rekenen; doch nadien, wan" 5ee,-j Vader ongezo»d is, en zijne krankheden op „ de kinderen overgaan, deze wel aan die krankhe„ den, die thans hun eigen geworden zijn, fterven, „ maar de bron echter bij den Vader was, zoo zegt „ ook de geopenbaarde Godsdienst te regt, dat wij „ allen in adam geftorven zijn. Deze aanleg tot een „ zedelijk verderf, die dus zoo wel van de natuurlij„ ke als zedelijke gefteldheid van den mensch thans „ hervoortkomt en daar in gegrond is, kan heel wel „ eene Erfzonde genoemd worden, die dan, indien „ bet verderf niet verbeterd en weggenomen word, op „ zich zelf en door een noodzaaklijk gevolg den mensch

"eed?.,meer, e,n meer verergert, en hem voor het „ Lrot lijk welbehaagen en voor de zaligheid onbekwaam

maakt." enz.

Deze proeven oordeelcn wij, dat genoegzaam zullen wezen, om het gezond oordeel, en de gematigdheid van onzen Schrijver te doen kennen, en den Lezer uit te lokken, om. nader kennis met dit Werk te maaken.

> Befclieidenheid eu gematigdheid is het fieraad

van eenen Godgeleerden, en zal ongelijk meer uitvoeren dan Iterke taal en veröordeelende uitfpraken, waar mede immers niets meer gewonnen wordt, dan dat men werierzijdsch eikanderen verbittert en niet verbetert. Laaten de rechtzinnige Godgeleerden befcheiden de rechtzinnigheid voorftaan, die ten fterkften verdedigen, maar dat zij toch de rechtzinnigheid niet verwarren met hun fystema, welk zij eenmaal hebben aangenomen. Integendeel behooren zij, die eene vrijer

wijze van denken volgen, een Werk niet aan eene zijde te leggen, omdat het rechtzinnig is: Wanneer het gefchreven is in den ftijl van denEerw. jochims, verdient het onderzocht en getoetst te worden.

De Nederduitfche VertaaHng is insgelijks wel uitgevoerd , vloeiende, en getrouw aan het oorfpronglijke.

Ver.