is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. oockïnga verhandeling OVER. genesis. £3!

Verhandeling over het Eerfte Bijbelboek, genoemd Gene. fis, vervattende de oudfte gebeurenisfen der Wereld, benevens tenen fchat van Waarheden, die de gronden en zuilen van alle waar en Godsdienst zijn, door Jonkvrouwe n gockinga. Eerfte en Tweede Stukje. Te Groningen, bij J. Bolt. 1788, 1789. 446 bladz. in groot Octavo. De prijs is fa-:-:

W/ij neD°en hier voor ons leggen den arbeid van ene W edele, kundige en godvruchtige Dame. Uit het kart Voorbericht, voor het Werk geplaatst, zien wij, dat hetzelve eigentlijk niet beftemd werd ter drukpersfe, maar dat het ter gemeenfchappelijke oeffetiing vyas

opgefteld en werd uitgefprokcn. ■ Wij kunnen hier

door begrijpen, waarom het Werk zo breed is geworden, dat in dit Eerfte Deel alleen over de Elf eerfie Hoofdltukken van Gencfis gehandeld wordt. Het oogmerk bij het opftel en ook bij de uitgaaf is derhalven vooral fiichting geweest. Uit dit oogpunt moet men

het Werk befchouwen. Ondertusfehen bedoelt

Jonkvrouwe gockinga ook, het verhaal van moses, zo veel nodig is, uitlegkundig op te helderen. Het een en ander is in den fmaak der vroegere Godgeleerden der Publieke Kerk, zo dat men hier de nieuwere Verklaringen van fommige Godgeleerden en Wijsgeeren niet gemeld, veel min omhelsd vindt. In het bijzonder dan zullen zij, die met dc nieuwere uitleggingen, eu wel van de drie eerfte Hoofddeelen van moses eerfte Boek, niet ingenomen zijn, .het Werk met fmaak en (lichting leezen.

Vooraf gaan voorbereidende aanmerkingen, welke echter kort zijn. Wij kunnen niet nalaten daar uit deze nuttige aanmerking metle te delen: ——■ ,, Hier uit ,, volgt terftond, hoe onvernuftig en redenloos de be,, denking en vitterij der Vrijgeesten z:j, wanneer ze ,, zeggen, dat God, volgens'dit bericht, geen cven,, redigheid in zijn werk zou gehouden hebben, wijl ,, hij in den engen kring van eenen dag alle de ITe,, mellichten zou hebben gefchapen, maar vijf volle , dagen hefteed tot de fcheppiug van onzen kleinen ,, aardbol: vermits moses tot zijn oogmerk niet nodig „ had te fpreken van de Hemellichten, dan alleen met

„ be-