is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorzienigheid.

449

Alles op de waereld wordt in de hand van God een middel tot zijne oogmerken, die altijd goed en liefderijk zijn. Alexander, caezar, en andere krijgszuchtigen van vroege en laater ecuwen , waren flechts roeden en zwaarden of gcc.-fcls, die God gebruikte, en veeltijds naderhand zelf in het vuur wierp , wanneer het menschdom, dat zij vertraden, getugtigd, en het plan van God verder ontwikkeld was. De godsdienst is reeds' van alle zijden aangevallen geworden, maar hij is flechts fteeds heerlijker en fchooner bevonden. Men heeft meer en meer zijne fterkte, waarheid en godlijkheid ingezien. Zijne bewijzen zijn beter onderzogt en in een nieuw licht gefteld. Het goud komt uit de fmeltkroes weer te voorfchijn, het vuur verteert, maar het vuil,het edele metaal blijft gelijk het is."

Doch wij maaken hier een einde wij moeften

het gantfche ftuk uitfehrijven, indien wij alles zoutlen uitfehrijven, wat ons behaagd heeft; men leze het zelf, en oordeele, of wij ook misfchien door het belangrijke van het onderwerp gunftig vooringenomen zijn geworden. —

Verhanddingen , rankende-den Natuurlijken en Geopcnbaarden Godsdienst, uitgegeeven door teijler's Godgeleerd Genootfchap. Negende Deel. Te Haarlem, by J. Enfchedé cn Zoonen en J. Walré. 1789. In gr. 4I0. Groot 582 bladzijden. Dc Prijs is ƒ4-16- :

Drie Verhandelingen behelst het thans aangekondig. de Deel van des Heeren teijler's Godgeleerd Genootfchap, dienende ten betooge, in antwoord op de voorgeftelde Vraage , van de voortrejlijkheid der Burgerlijke Wetgeevinge van mozes, boven die van lycurgus en solon. De eerfte Verhandeling, met den gouden Eerpenning bekroond, heeft tot Schrijver den Wel-Ed. Heer Mr. nu-ronijmts van alphen, Penfionaris van Leijden. De tweede is van een ongenoemden Schrijver, en, even als. de derde van den Eerw. Heer hënduik van voorst, Leeraar der Doopsgezinden te Oostzaandam, met den zilveren Eerpenning begiftigd. In zekeren opzigte zijn alle deeze Verhandelingen op gelijken voet gefchoeid. Lycurgus, solon Ff 3 en