Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. g. sulzer

het onderwerp der derde Verhandeling. De Heer sulfer toont, door de wijze, op welke hii dez- onderwerpen behandelt,eenAlan e zijn va"ede1Lïïfc

meester eeën&T°nd 4*^*5*52 der MnkV nS 8??oe8"«nf.toege«ï»t tot het aftoen den r f ' WClke hV,öp zidl hadt' genomen. Omtrent hKÏri ^ £"$5 Cü Wetenfchappen. merk heid "eh^o- 2 Tlle' ,,jkans 200 ras tot volwasfcnde ln§S,S Wei'de" ' al, Z,J "cboore11 wa«n , terwijl tiVv n li "let ,ZCei' ,lanSz^me fchreden , eenden hoLIn vl 61 kl'agt berèikteh, De ü.cht-, Beeld, ve,-ZJl .Boi,lu',a[nae berden, ftraks naa derzelo?- d, wb-TlZnn§ ' «"verbetcrlijkc iYleesterftukken kind Ifemn f WiI^egeerte, den Ouden bew

rn, l' i '• ,V00i;.het naa8e%t , ruuwc ft.tie over, tei verdere uitbreidingen en befchaavingen. Dit bat onzen Schrijver tot het onderzoek , omtrent 'de bronnen, uit welke de Kunlten en Weetenfcapnen zi n voortgevloeid De ongelijke voortgang, do Tm hiï eenig onderfcheid vastftellen. Behoefte*, volgens den Jrlcer sulzer de hoofdbron der Kunlten NiSsgS ngheid die der Weetenfe happen. ., De tttZ??fS J o-n', Ch/llC'lrukt' " heeft den mensch met een " zien e» vatbaarheden voor-

„ zien d,e m ftaat zijn , dm eene groote menigte

" Z4n"ne nke-Uldl'Ukf18 e" aa«™ g^vaarwo " J- g i 'jm ,z,jne z,el te verwekken. De ondervin„ ding leerde hem , allengskens deze gelukkige™-

" weSnvoeni>l7 ten,V'jl Ze aan -1"^ zinnen vSo -

"ftreXn- T C' dlC bekwaam wa™. «KB te ltrcclen. Daartoe was thans niet meer noodig, dan

„ de begeerte , om zich zoo veel mooglijk , Ik ge»? $chenk deru na.tu,ur> féü nutte te maaken. Zoo rasch " ïn f!6"5? Z,C '. i0 Pnat beVbnd', om met weinig „ moeite de nood wend fefte behoeften te kunnen vól" tr ™ h i pnj ^ " ^legenlieid , om op minv der noodzaakhjke , dan zoo volftrekt tot zijn on„ derhond vereischt wierden. na te denken ; doch die " ZZJ?,° 'vezcn!iik ware/i , om zijn beftaan ge„ makkelijk en aangenaam te maaken." De be»elrte

nTtnurï" £1*5? ' ^ verfchi nzels dei'

S : lef den geest tot de Weetenfchappen i Z^l Z a de T„nfchen ' Z0]lder weezenlijk nadeel voor de drmgendftc behoeften, van dezelven een gerui-

Sluiten