Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER TOSCANERS , ENZ*

33

elkanderen ingewikkeld, en aan de communicatie van den koophandel werden, bijna bij eiken voetftap, hindernisfen in den weg gelegd. Eer, bij voorbeeld, een wollenwever van Cortona een baal wal van 5®o pond, van Livorno, welk omtrent 16 duitfche mijlen ver is, krijgt, wordt dezelve onderweg tienmaalen doorgezocht, en aan 44 tolregtcn onderworpen, welke te lamen de fomme van 31 Lire bedragen, dat is, wanneer men den baal tot 260 Lire rekent, 12 procent. Hier brj komen nog de vracht voor het transport, de knevelarijen der tolbedienden , de vrijheden , welke 'zij neemen , de kunstgreepen, waar van zij zich bedienen om de waaren aan tollen te onderwerpen, of van de noodige fchijnen en pasfen te beroven, en veele andere bezwaaren. Rekent men nu nog, dat een wollenwever even zo veele regten betaalen moet, wanneer hij het doek of de gewaaden , welke hij uit een baal wol bewerkt heeft, na Livorno zenden wil om te verkoopen: dan ftijgt. de prijs derzelven zo hoog, dat zij tegen anderen, die de wol beter koop bewerken kunnen, niet markten, en dus ook geenen kooper kunnen vinden. Zo ging het met alle fteden en vlekken in Toscanen,. en zo was het geen wonder, dat de nabuurfchap van Livorno hun weinig of geen voordeel gaf.

De regerende Groot-Hertog, die als een waar wijsgeer alles zonder vooroordeel, en in den grond navorscht, en, zo dra hij van de waarheid overtuigd is, alle hindernisfen ftandvastig beftrijdt en overwint, heeft, federt zijne wijze regeering, de meeste boejen, welke de handen zijner geliefde Onderdaanen op eené ilaaffche wijze bonden, verfcheurd, en ook dit kwaad, door het opheffen dier verderflijke inftellingen, weggenomen. Geen beletzei van eenig aanbelang wordt nu aan de communicatie tusfehen fteden en fteden in den weg gelegd; ieder Toscaner brengt de vruchten van zijnen arbeid, voor geringe belastingen, na Livorno ter markt, en overal vertoonen zich de openbaare bewijzen van eenen toeneemenden wasdom van de kunften en den landbouw.

Ik wenschte nu ook dat ik in ftaat was, den trap te bepaalen, welken Toscanen, in de verbetering van zijn lot, onder de gelukkige regeering van zijnen dierbaaren Vorst, bereikt heeft. Eene tafel van den teil. DEEL. MENCELST. NO. I. C geil-

Sluiten