is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20i

RAAD AAN IEMAND,

betering zou kunnen wezen, die u vergund wordt, en dat uwe eerstvolgende krankheid met den dood zou kunnen eindigen, of, 't geen nog ilimmer zou kunnen wezen, dat de dood u plotsling zou kunnen overvallen, daar gij ze niet verwachtte. En zo gij nu zijne kastijding veronachtzaamt, en hem dus reden geeft, om u aan een plotslijk bederf over te laten , gelijk 'er niets is, dat hem daar toe fterker kan opwekken , zoo zal het alleen uwe eigen verkeerdheid wezen , die gij de fchuld van uw onheil geven moet, omdat gij u in den weg niet hebt willen fchikken, dien hij u, tot uwe behoudenis, opende.

9. Wees dan niet gelijk ontaarde kinderen tegen God, maar wordt tot zaligheid wijs. Hij was het, die u de krankheid als een geneesmiddel voor uwe ziel toezondt, en nu die voorbij is, ziet hij, wat uitwerking die bij u gedaan hebbe; wat verandering het in dc gezindheden en befluiten van uw hart veroorzaakt heeft, hoe verre het uwe ziel van de waereldfche begeerlijkheden heeft afgetrokken, en uw verlangen naar den hemel en naar zijne zalige voorrechten heeft gaande gemaakt; hoe veel meer behoedzaamheid en ernst gij vervolgens, in het letten op uw gedrag, bctoonen zult, met hoe veel hartelijkheid gij werken zult, om alle zondige gewoontens aan u zeiven te ontlecren, en die Christelijke deugden te bereiken, die u nog ontbreken : kortom, God heeft u nieuw leven gefchonken, cn verwacht nu, dat gij ook een nieuw mensch worden zult.

10. En dewijl hij dit nu van u verwacht, hoe zoudt gij toch hem kunnen vergeten, en hem uit het oog verliezen? Is God zoo zeer bekommerd over u, en wilt gij u niet over uzelven bekommeren? Wanneer gij hem dus werkzaam ziet, nu eens met zagtheid en dan eens met geftrengheid, om uwe ziel te redden , hoe kunt gij wederftaan aan zoo veel goedheden? Hoe durft gij aan, zoo veel magt trotschlijk 't hoofd bieden? Gij zijt, reeds in uwe laatfte krankheid, in de hand van God geweest, en . wat gij tot hier toe ondervonden hebt, was cene liefderijke Vaderlijke tuchtiging, en wanneer gij wijs wilt wezen, dan kunt gij ze tot den grootften zegen aanleggen, dien hij u ooit had kunnen toezenden. Maar wilt gij niet op zijne onderrichtingen letten, zoo verwekt gij hem tot toorn,

zo