Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONG van den naam KWAAKERS. 517

zen zal willen erkennen, daaromtrent verhaalt, komt veel waarfchijnlijker voor. Het beftaat hier jn. De Stichter deezer gezindheid, naamlijk de Scboenmaaker fox, werd eens, uit hoofde zijner nieuwigheden voor den Rechter ontboodsn. Toen dezelve op eene onbetaamlfke wijze met fox fpotte, werd deeze, tegen zijne gewoonte zeer ijverig, en beftrafte zijnen Rechter door middel van deeze en geene fchriftuurphiatfen: onder anderen zeide hij tot hem: Ot.iake be~ fore thcfe words! Dat is: ,, Heef voor deeze woor,, den!" De Rechter, op zijne beurt vertoornd, zeide tot de geenen, die 'er bij tegenwoordig waren. Look, there is a Oiriker for you! 't geen na genoeg wil zeggen: ,, ziet daar hebt gij eenen Kwaaker, of Beever!" En federt dien tijd heeft men de Leden dier gezindheid Kwaakers genoemd. Zij zeiven noemen zich in hunne aanfpraken aan den Koning van Engeland, of het Britfche Parlement, en bij andere gelegenheden: het volk, Kwaakers genoemd. Ook heeten zij zich vrienden , de fchool der vrienden, enz.

kort bericht wegens denzoogenoem den bohon" upas , of vergiftboom van het eiland java, uit een Brief van professor thunberp aan den ridder murraij.

T?enige jaaren geleeden werd, in het Tijdfchrift, 9t E> de Nieuwe Nederl. liibl., de Natuurlijke Historie von den koHin-uPaS, of zoogenaamdcn VERGIETboom van het Eiland Java, uit hei Engelsch van „ den IVondheeler n. p. foersch vertaald, medege„ deeld. (*) In eene korre inleiding, toonde de Schrijver dat men, uit hoofde van het wonderlijk vreemde dier zaak, en wijl zij op Batavia, op geenen ,, grooten afitand van de plaats, daar die zoo zeld,, zaame als gevaarlijke Boom voorgegeeven wierd te ftaan, gelegen, zoo gantschlijk onbekend was, dat ,, zij 'er in 't geheel geen gerucht maakte, reden had ,, om te vermoeden, dat de geheele Befchrijving van

,, den

(*) Zie Nieuwe Nederl. Bibl. IV Deel, II Stuk, No. 6. bladz. 250 260.

Kk 3

Sluiten