Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gjg kort bericht

den Bohon-upas, zoo niet een enkel verdichtfel, ten " minfte eene onmaarige vergrootmg was. Nier tegen" ftaande hij bij die gelegenheid teffens alie zoodanige Liefhebbers der natuurlijke Historie, welke " meenden, die befchrijving met goeden grond of te kunnen bevestigen, of te kunnen wederleggen, qit"noodigde, hunne berichten en Aanmerk uigen daar " omtrent aan den Uitgeever van dat Tijrilchnft te ! Amfterdam toe te zenden, is 'er echter, leder uie ! aankondiging of uitnoodiging, in het gemelde Maandwerk geen gewag in 't geheel va.i gemaakt. Op ,, eene andere'plaats, wel is waar, is de geheele Historie van dien Vergift-Boom voor een enkel verdicht" fel verklaard. Doch zulks nu daar laaiende, heb;! ben wii onlangs, bij geval, kennis gekreegen aan ' het volgend Extract uit eenen Brief, door den be, roemden Zweedfchen Profesfor tmunberg aan den Ridder murraii gefchreven waarin die geleerde Natuurkenner iet van die Historie meldt. Wij " twijfelen niet, of het zal onzen Leezercn met onaanH genaam zijn, wanneer wij hun] hetzelve hier mede„ deelen."

* * *■

De Vergift-Boom, Bohon-upas genaamd is tot nog toe"onbekend : maar het is zeer waarfchijnlijk dat er een Sideroxylon door verftaan worde, 't Geen die fchnjverTikdeiik, dat Profesfor thunbero den bovengenen uien Wondheeler n. p. FOéusch meent] waarvan wij toen ifproken hebben, aangaande het doodh k uitwerkfei van dat vergift op boosdoeners meldt s

e nTbfi kbaate waarheid. ^X^inVSS.

tipbeden welke 'er, naar men verhaalt, m t weiK getï"'volden, wanneer men, datvergift jerzame h rUtlve ziin enkele b jgeloovigheden, die geen gemor t» inder dezelve ocJ «kener, het vertelfel dat in den omtrek van dien 1 oom, zeits op Se'n a'ftand van eenige mijlen èW^*%«™.

kunnen groeien. Dit alles is onmaatig vergroot,

cn 1 te zer óverdrceven ; offchoon het wel mooghjk is da het fap van dien Boom, en ook deszelfs intW ming , wanneer men 'er zeer nabij is, wrg.ft g ten "ij ; gelijk men zulks ten aanzien van het f

Sluiten