Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS DEN ZOOGEN. BOHüN-UPAS, OF VEROIFTB. 519

en de uitwaafeming van liet Rhus Toxicockndron met

zekerheid weet, • Aan de Kaap de goede Hoop

groeit een Sideroxylon; welke plant zeer vergiftig is, en welks fap de Hottentotten onder het Hangen vergift mengen,:waarmede zij dan hunne pijlen vergiftigen; en deeze maaken 'daardoor wonden, die veel rioodliiker zijn dan wanneer zij de punt van hunne pij. len alleenlijk in flangen vergift doopen. ■ Ik bezit , zo ik mij niet bedrieg , eenen tak van den zoogenoemden Bohon-upas, maar zonder zijn bloeifel. Ondertusfehen kan men niet met volkomen zekerheid beftemmen,of het wel een tak van dien zelven boom is, zoo lans'er niet iemand gevonden wordt, die moeds genoeg gehad heeft, om eenen tak , en teffens het bloeifel, waarlijk van dien boom geplukt, aan te brengen; 't welk temeer vreemd is, wijl zulks veel minder gevaarlijk is, dan 'er het fap of de gom zelve van te gaan haaien. ■ Het eiland Java is, op veele pla tfeu , zeer ongezond, zonder dat men echter de oorzaak daarvan aan een zoodaanig vergiftig geboomte kan toefchrijven. Het zijn in tegendeel de hitte der hichtftreek, de vochtige dampen , die 'er uit den grond en de moerasfen uitwaal'emen , en het gebrek aan koele en verfrisfehende winden, die veroorzaaken . dat 'er alle jaaren veele duizenden van menfehen fterven."

OVER DE VRIJHEID VAN DEN DICHTER IN HET KIEZEN EENER STOFFE.

"IV/e^en van geestverrukking te genieten, is zelfs in »V onze eeuw geene gemeene gave. Bij alle gevoelige aandoenlijkheid voor de fijnere fchoonheden der Kunst, ontbreekt het nogthans dikwijls aan zekere ouvooüiigenomenbeid, zonder welke het onmooglijk is, dat men zich geheel in de ziel van den Kunftenaar met zijne gedachten verplaatst, 't Is zoo, in onze dagen nadert de JEsthetifcha Oordeelkunde tot eene grootere volmaaktheid , nadien zij de achting voor de vrijheid van het Vernuft verëenigt met geftrengheid jegens deszelfs onachtzaamheden. Ten aanzien der ftoffe echter hebben niet zelden juist de beste menfehen de minfte toegevendheid. Zij kunnen dikwijls nergens door met Kk 4 ee-

Sluiten