Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET KIEZEN EENER STOFFE. 523

dit-is de reden, waarom men haare waarde zoo vaak miskent, en het bijkans, ten einde den Kunftenaar te kunnen verdragen, nodig oordeelt, hem eene of andere erkende nuttige bezigheid aan te wijzen.

De verdiende van den Kundeuaar ontdekt zich , niet iu de waarde van de doffe, maar in de wijze van zijne behandeling. De verrukking, welke in hem door zijn Ideaal ontvonkt , verfpreidt haaren weldaadigen ftraat door zijnen geheelen werkkring. Wie dezen weet te ^nieten voelt zich boven het Profa van. het daaglijks feven opgebeurd, in fchooner werelaen en in een hooger rang van wezens verplaatst. Eu, dat deze toedand niet altijd enkel eene zwelling is van een oogenblik, maar dat de nagalm dezer gewaarwordingen nog_ dikwijls in de daadlijke wereld voortduurt, deze is de arond, waarom eene veredeling der menschheid da, r de kunst mooglijk is. Het geen zij in daat is te verrichten bedaat niet alleen in het gewennen aan hooger ^enot van het leven. De fchoonfte uitwerking der Kunst fs de edele fchaamte, het gevoel van zijne kleinheid, welk een mensch, die hoofd en haft heeft, bij het befchouweu van elk meesterltuk zoo lang vervolgt, tot het hem zeiven gelukt is, om in zijnen kring ichepper

te wezen. „ , T, „

Geestverrukking is de eerde deugd van den Kunftenaar èn kruipen zijne grooefte fout, voor welke hij, zelfs'niettegendaande zijne beste oogmerken, geene yerfchooning verwachten mag. Hij mist zijne beltemming, wanneer'hij, om de eene of andere zedeh,ke bedoeling te bevorderen, eene hoogere /Estheiifche volmaaktheid oDÖiïert. Zijne zaak is het voordellen van het groote en fchoone in de menfehcliike Natuur. Zelfs waar zijne doffe van een ander foort fchijnt te wezen, zijn het ech-er niet de voorwerpen zeiven, die hij tchildert, maar derzelver indruk op een gelukkig geörganizeerd brein, en de wijze, waar op zij in eene groote ot fchoone ziel in het oogenblik der geestverrukking fpeelen Inzonderheid is het de eigene verdiende der Dichtkunst de befehouwing der menschlijke voortrefhjkheden zoo veel mogelijk', te vermenigvuldigen. Doch er zijn'nog belangrijke zijden der menschlijke natuur, zelfs buiten de grenzen der waarheid en zedelijkheid. Daar is een /Esthetifche gehalte, die van de zedelijke waarde •jnafuatiglijk is. Be_

Sluiten