Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR- EN ZEDEK. BESCHOUW. DER AARDE ENZ. 357

zigheid der redelijke fchepzelen in deze waereld, die door geloof, en niet door aahfchouwing wandelen. De gewijde Schriften verdienen, om vele redenen , onze hartgrondige hoogagting; zij vorderen onze dankbaarheid aan den Opperften Regeerder, wiens goedheid wij nimmer naar waarde kunnen looven, voor het dierbaar gefchenk eener hemelfche Openbaaringe , als zijnde, onzes oordeels , de eenige bron van meer verlichte kundigheden in het godsdienftige , boven de Wijzen der Oudheid, die in geene mindere maate dan de hedendaagfche, met gezond verftand begiftigd waren. Vlet dit alles, de onzigtbaare Maaker fpreekt tot de Menfchen , niet alleen in zijn Woord , maar ook in het Boek der Natuure, of liever in de werken derScheppinge. Aan deeze ftemme het oor te leenen is redelijk , is pligtmaatïg; het is nodig, in zekeren opzigte , als zijnde het best gefchikte middel om daadelijke overtuiging en een werkzaam gevoel te erlangen van de hoedanigheden van Magt , Grootheid , Wijsheid, Goedheid en anderen, welke den Allerhoogften, in de gewijde Schriften , worden toegeëigend. Overtuigd van het gewigt voor den ftcrveling, en van dusdanig eene overtuiging en gevoel meer of min doordrongen zijnde , ontvangen wij telkens met blijdfehap alzulke Gefchriften, welke dezelve kunnen uitwerken, aankweeken en bevestigen. Over het Werk , 't geen wij thans van nieuws aankondigen , hebben wij voorheen reeds ons genoegen betuigd ; en wij durven den Lezer verzekeren, dat het doorbladeren van dit Tweede Deel hem de twee groote doeleinden van beoefeninge zal doen bereiken , verftandelijke lering en gemoedelijke ftigting.

Niet meer dan twee Hoofdftukken bevat het thans afgegeven Deel , doch in dezelve eene reeks van Afdeelingen , eene verfcheidenheid van onderwerpen , allen tot den Aardbol meer onmiddelijk betreklijk. Om den Lezer een algemeen denkbeeld te geven, vinden wij geraaden, den algemeenen inhoud hier te plaatzen, cn vervolgens eenige bijzonderheden te melden. Het eerfte , hier het zevende Hoofdfluk, welks titel is: Over de merkwaar dlgflc inrichtingen des A >rdbodems, behelst de volgende onderwerpen: de gedaante der Aarde; over de richting der zwaarte; over de grootte der Aarde ; over de jaarlijkfche en dagelijkfche be-

Z 3 at#

Sluiten