Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35§

j. f. zöllner en j. s. lange

veeging der Aarde; de tijden van den Dag; de Jaar. getijden ; Geographifche iangte en breedte ; het Klimaat; het IVeêr en de IVecr-voorzeggingen. Het ander Hoofdfluk, handelende over de Veranderingen die de Aardbodem ondergaan heeft , behelst de volgende onderwerpen : Bjchomving der algemeene veranderingen op den Aardbodem ; over de Petrefactiën of Ver/lecnin* gen; Vervolg der befchouwing van de algemeene Verandering op den Aardbodem; over de Veranderingen, welke door onderaardsch vuur veroorzaakt zijn; over de Veranderingen , welke door de beweging van het water veroorzaakt worden ; Bcflult van dc befchouwing der algemeene veran, teringen op den Aardbodem.

He Aanmerkingen , welke de Heeren zöllner en lange over deze onderfcheidene onderwerpen voordragen , z„n ontleend uit de Schriften der meest geagte hedendaagfche Natuurbefchouweren: weshalven zij , die van de nafoooring der bovengemelde zaaken opzettelijk hun werk maaken , hier niet veel nieuws zullen aantreffen; doch alles, evenwel, wat hier omtrent gezegd wordt, is, in eene zeer juist een geregelde orde voo, gedragen. Ter proeve verkiezen wij den Lezer mede te deelen , 't geen in de laatstgemelde Afdeeling wordt gemeld , behelzende de gevolgen , welke de geagte .Schrijvers uit hunne voorgaande bezegelingen afleiden: tc meer, dewijl de denkwijze der Heeren zollnpr en lange over deze belangrijke onderwierpen daar uit eenigermaate zal kunnen worden afgeleid. „ Alles (tuis luidt hun befluit) wat tot hier toe wegens den aardbodem gezegd is , bewijst genoegzaam, dat dezelve wat zijn gedaante en de'fch'ikking zijner deelen betreft , reeds zeer veele veranderingen ondergaan heeft, en nog geduurig ondergaat. Gelijk, in 't klein, het eene dus tegen het ander ftrijdt; gelijk in aile bijzondere rijken der Natuur, voortkomen eii vergaan , beftendig met elkander afwisfelt, en de vernieling van het eene tot behoud van het andere noodzaaklek is.- zoo is 't mede, in 't groot, in de geheele huishouding der aardfche fchepping. Alle hoofdftoffen worstelen onderling , als of ieder van dezelve haar gebied , ten kosten van de overigen , uitbreiden wilde, fclk oogeubhk brengt in de gefteldheid der aarde eene verandering te wege , en alle kragten in de Natuur zijn onophoudelijk weikzaam , om nieuwe veranderingen

Sluiten