is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerking.over'smens. vermog. en onvermog. 447

Aanmerkingen over 's menfchen vermogen en onvermogen in den Godsdienst, ef de uitgejlrektheid der bekcerende genade, volgens de grondjlellingen in de beroemde brieven van Philadelphus, en onzer uitmuntendfte Godgeleerden: door een Medelid cn Beminnaar der Hervormde Kerk. 210 bladz. in gr. Svo. Alom te bekomen. De prijs is f 1 - : - :

Bij een verfchil en twist, daar men tot verveelens toe over en weder de fchriften van vermenigvuldigt, zonder eikanderen veel nader te komen, en daar de lauwer der overwinning nog in het midden gefteld blijft, gelijk het doorgaands in Godgeleerde verfchillen gaat, tot dat de onpartijdiger nakomelingfchap de uitfpraak doet, doo"r fommige verfchillen geheel tot de vergetelheid te verwijzen, en bij anderen de waarheid in het eenvouwig licht te befchouwen, bij zulk een verfchil verdient deze ongenoemde Schrijver aanmerking, -uit hoofde van zijnen bedaarden en netten ftijl, en vrij geleidelijke ontwikkeling van het onderwerp, het welk hij behandelt, fchoon hij niet kan gezegd worden, aan de zaak den uittlag te geven, het welk hij ook niet op zich neemt, maar alleen om het gevoelen van Turretijn , Tillotfon en veelen der beste Godgeleerden , gelijk hij zich uitdrukt, aan meer eenvoudigen, met de dingendfte bewijzen, daar voor pleitende, onder het oog te brengen.

In zoo verre kunnen wij niet anders, dan deze bedoeling van den ongenoemden en bij ons onbekenden fchrijver goedkeuren ; de bijzondere leden der kerk worden in de meer fchoolfche twisten der Godgeleerden ingewikkeld, men beduidt hun veelal, dat partij een ketter en onrechtzinnige, of dat hij een Idioot en weetniet is; en die hier het hardde fchreeuwt, heeft niet zelden den meesten invloed bij het gemeen, dat huiverig is bij het gevaar, welk de rechtzinnigheid most loopen , en dat voor een groot gedeelte zijnen Godsdienst in den blinden ijver voor die gewaande rechtzinnigheid gewoon is te dellen. Het is daarom goed, dat men hen ook eens van de andere zijde doe zien,'hoe in de daad kundige, geleerde, befcheiden godgeleerden in de kerk, tot de wederzijdfche twistende partijen behooren, hij zal daar door leeren, aan

zij-