is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■4S0 J. C. BAUM

oude kerk, en van het verftandiger deel onzer Her.

vormde, wenschte mede te deelen."

Bladz. 202. zegt hij: „ Onze Hoogleeraarcn, van wier hoogw^ze voorlichting de gantfche leer onzer keik als de eerfte bron afvloeit, wil ik gebeden hebben , dit gewigtig (luk mei allen ijver voor te ftaan en fcave God, dat iemand dezer groote mannen zich verledigde , om deze aanaelegenfte waarheid , welke ik niet naar waarde heb kunnen behandelen , eens in 'r volfte hcht van duidlijkheid en overred.ng te plaat-

De getrouwe Leeraars onzer kerk, zal ik ten llotte nog herinneren, dat mij deze leer den onmidlijk (ten invloed fchijnt te hebben, op het droevig verval ot den bloei en welvaart van jesus kerk; dat' men dit toch onpartijdig onderzoeke, en de waarheid naaide godzaligheid onbewimpeld leere en verkondde •" enz. ° "

Mogen wij hier onzen wensch bijvoegen? zij is deze dat toch eens de godgeleerde verfchillen , die meest al tot de fchoolen behooren, met die gematigdheid en zucht vpor, waarheid en liefde behandeld worden, dat derzever _ aantal verminderen, en vooral geene nieuwe fchetinugen veroorzaakt mogen worden!

Rekenfchap van een Christen leeraar, aan zijne gemeente , dienende ten bewijze , dat hij zijne dure verplichting, om haar te doen wasfen in de.kennis van den Heere Jezus Christus, getrouw en ijverig yolbragt heeft in eene leerreden over den 3 Artijkel van de Augsb. Confesfie etc etc. door j. c. bauw , Leeraar in de gemeente te Amjleldam, toegedaan de onveranderde Augsburgfche geloofsbelijdenis. Tweede drukke Amjl bij G. Daalvvijk 1791. gr. Svo. 69 bladz. De prijs is f-8-:

TYi\ gelegenheid, dat 'er den 26 Junij dezes jaars , in zijne -«-^gemeente gedachtenis gevierd werd van de overlevering van de Augsburgfche confesfie, heeft de Heer B. deze leerreden gehouden, als eene rekenfchap van zijne pogingen, om zijne gemeente in de kennis van den i tecre Jezus te doen vorderen, daar toe opgewekt door openlijke berichten , als of hij, met en nevens

zij-