Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEANTWOORDING DER VRAGE , ENZ. 5IQ

voornaamljjk ten doel, om de fchoone Kunne, geduulende derzelver Zwangerheid, zoodanige regels aan de hand te geeven, waar naar zij haar gedrag behooren interichten , om de veelvuldige gevaaren, waar in zij, liit verfchillende oorzaaken, geduurende dezen haaren toeftand, gebragt kunnen worden, te ontwijken, en daardoor ter behoorlijker tijd, blijde Moeders van gezonde Kinderen te worden, ■ Ten dien einde, is

hetzelve, naar de vatbaarheid van het algemeen, dusdanig ingericht, dat de Vrouwen zelve, daaruit dén aart haarer omftandigheid, benevens de onderfcheidene oorzaaken, die derzelver gelukkigen voortgang zouden kunnen ftremmen, in ftaat zijn te leeren kennen, en de beste behuedmiddelen tot afweering van derzelver fchadelijke gevolgen , bij de hand te nemen. Hij ontvouwt derhalven in de Eerfte Afdeeling, de Zwangerheid zelve , en de kentekenen om ze van zekere ongefteldheden te onderfcheiden, welke zich uiterlijk onder eene dergelijke gedaante vertoonen. In de Tweede Af. deeling, behandelt hij de foorten van fpijs en drank, die eene zwangere Vrouw te kiezen of te mijden hebbe. In de Derde Afdeeling , worden de voorzorgen , ten aanzien van de rust en beweging voorgefteld. In de Vierde, wordt haar gedrag, ten aanzien van flapen en waaken geregeld, in de Vijfde, de zuiverheid en behoorlijke geftqldheiJ der lucht , waarin zij zich moete ophouden, behandeld. In de Zesde, de beste wijze van kleeding zoo voor zich, als haare vrucht, opgegeven. In de Zevende, de regels ten aanzien van aderlatingen, purgeermiddelen , en andere artsenijen voorgefchreven. In de Achtfle, de voorzorgen , met opzicht tot de verfchillende ontlastingen opgegeven. In de Negende, alles wat omtrent het beftuur der driften en de verbeeldingskragt dient in acht genomen te worden , aangewezen. In de 'Tiende, de nuttigheid der zindelijkheid aangetoond. In de Elfde, de oplettendheid omtrent het bezoeken der openbaare plaatfen, het lezen der zwangeren, enz. aan te wenden, aanbevolen. In de Twaalfde , de oorzaaken der miskraamen en vroegtijdige bevallingen , benevens het gedrag der Vrouwen , ten aanzien van dezelven, opgegeven. In de Dertiende , over het Zelfzogen en de nodige voorbereiding daartoe, gedurende de zwangerheid, gehandeld; en eindelijk in de Veertiende Afdeeling, de teK k 4 keus

Sluiten