Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. leurs , nadere aanmerk. en waarnem., enz. $21

Nadere, Aanmerkingen en Waarneemingen over de Kromming van den Ruggraat , vergezeld met eene ver/lijving der ondcrfle Ledemaaten , jlrejikende voornaamlek ten betooge , dat dit gebrek geen Been- en Spekgezwel is. Door willem lrurs, Heelmeester in 'ƒ Gravenhage , Chirurgijn - Major bij de Guardes du Corps van zijne IJoortuchligc Hoogheid, den Heere Prince van Oranje en Nas/au , Lid van verjcheide Genootfchappen, enz. In 's Graevnhage, bij J. Bool Junior. 1701. De prijs is f : -11 -:

De afgifte dezer Aanmerkingen , ftrekt ter wederlegging van een onlangs uitgegeven Stukjen , onder den titel : Genees- en Heelkundige Verhandeling , over het Been- en Spekgezwel, bijzonder dat, waardoor de Rugwervelen worden aangedaan, en eene verjlijving der on. derjle Ledemaaten veroorzaakt wordt. Door c. j. vos, Med. Doet. in 'j Hage. Utrecht 1791. De Schrijver bedoelt daardoor eensdeels het gevoelen van den Heer vos, nopens de welbekende verlamming der onderfte Ledemaaten, wegens een Kromming der Ruggraat, zoo als dit gebrek door den beroemden Engellchen Heelmeester p. pott befcbreven, en met een uitmuntend gevolg behandeld is, te ontzenuwen, en ten anderen, van een onverdienden blaam , welke hem door den opgemeflen Artz, in dit zelve gefchrift, was aangewreven, te zuiveren. De Heer vos had naamlfk, (zoo als men uit den opgegeven titel, reeds kan afneemen) gepoogd te bewijzen , dat het gebrek der Ruggraat in zoodanige ongefteldhcden aan een Been- en Spekgezwel (Osteo-Steatomaj toegefchreven, en daaruit alle de verfchijnzelen , die zich in dezelve opdeeden , afgeleid, en daarna ook de geneesmiddelen moesten ingericht worden. Ter wederlegging hiervan, toont de Heer leurs uit de beroemdfte Heelkundige Schrijvers aan, wat dezelve eigenlijk door een Osteo-Steatoma verftaan, en welke kenmerken en gevolgen zij aan hetzelve toegefchreven hebben; en bewijst daaruit, dat de Heer vos dit gebrek in zijn gefchrift geheel ten onrechte met de Spira venlofa, of winddoorn , een zeer verfchillend Been-ongemak verward heeft, wanneer hij zegt, dat het Been- en Spekgezwel zelden lange Beenderen, en dan nog eer derzelver einden, dan midden, aantast, Kk 5 en

Sluiten