Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DESZELFS INWONERS. 357

aan den famenloop van de Argreenn endeChilka, die te famen de groote rivier Amour vormen: het overige is onder Chineelche beheerfchinge. .

a-) Eindelijk Kamtfchatka , dat lange fchier-eiland, dat zich naar Amerika (trekt , en het Oosthjkst vastland van de oude wereld uitmaakt, is een bergachtig en dor land, in het welke verfcheiden Vulkanen noch in werkzaamheid zijn , dat de beste zeehaven heeft, die 'er in de wereld is. Het is ongelukkig, dat de natuur, die met de politieke belangen der volken met raadpleegt , dezelve zoo verre van de handeldrijvende volken geplaatst heeft. . '

De bewoners van deze droevige en.uitgeftrekte landen, daar de Vorst acht of negen maanden heerscht, zijn heel niet talrijk. In eene uitgeftrektheid van 1500 mijlen lengte, en 600 mijlen breedte, kan men naauwlijks 120c,000 zielen tellen. Deze bevolking is

famengelteld uit Rusten , en verfcheide horden van Tan aren. ,

Wat de Rusfen betreffe , ik merkte aanftonds , als eene aanmerkelijke bijzonderheid op , de gelijkvormigheid die zich voordoet, in alle de bewoners van dat oitgeftrekte Rijk: zo men in het hart v,in Siberië alleen op de menfehen zag, zou men denken , dat men zich nog in de nabuurfchap van Moskou bevondt, dezelfde zeden , dezelfde taal, dezelfde wjze van kleedin- De buizen zelfs volgends hetzelve plan gebouwd en verdeeld. Nesten van zwaluwen kunnen niet meer gelijkheid aan elkander hebben.

Wat is de oorzaak van dit verfchijnzel , zoo het fchijnt heeft men het aan den invloed der volltrekte Regering toe te fchrijven , die alle foorten van naijver en Industrie verdooft, en den mensch geheel bepaalt, tot het inftinct der natuur , die hem tot een navolger gemaakt heeft.

De Siberier zou fchijnen minder Haat te wezen, dan de Europeer Rus, want hij heeft geen onmiddelijken meester , en is alleen van zijnen Souverem athanglijk; Maar de Agenten van het Despotisme, zijn hem dikwils veel meer te duchten , dan zijn meester zelve. , _ . ,

Onder eene vrije Regeermg zou de Rus zich , even zoo zeer in het burgerlijke, kunnen onderfcheiden, als hij zich in den Krijgsdienst onderfcheidt: van eene Z 3 " goe-

Sluiten