is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de zelfstandigheden tot schrijven. 447

Grieken, en wordt in de plaats van eenen fteenen zitbank gebruikt. Het in dezen fteen gehouwen fchrïft is nu ten minften 2360 j'aaren oud. Dr. w. scherard , Engelfche Conful te Smyrna, liet het 't eerfte affchrijven. Samuel lisle , Keisprediker der Engelfchen, te Smyrna, copiëerde het vervolgens naa'uwkeurig af. Eindelijk liet de koninglijke Hofprediker, in Londen, eümund chishull, het in koper brengen, en gaf het aldaar, 1721, in folio, op 9 bladen, met zijne verklaaring uit (r).

Het verbond van de Smyrners met de Magn'efers, S70 jaaren vóór onze tijdrekening, was in arundelisch marmer gehouwen , en het jus publicum der Atheners in fteenen driehoeken , die men Cyrbes, noemde (V).

ïn de eerfte en zevende kamer van de groothertoglijke gallerij te Florence (f), worden nog veele oude fteenfchriften op platte fteenen, urnen, aschpotten en farcophagen bewaard, die de geleerden toonen, hoe men in ieder land de dooden begraven, en de farcophagen gevormd, met welk een1 fmaak men getekend,

met

CO De tijtel zijner Verhandeling is: Infcriptio figea antiquisfima 6ufg*ipv}tf exarata. Commentario eam historica, grammatica , critica, illuftravit Edmundus Chishull , S. T. J3. Renet: Ma. jejlatis a facris.

(O Hannoverifches Magazin vom jahr 1774, ft. II. f. 170.

CO Luuwig lanzi, een voornaam kenner der oudheid en fchoone kunften, heeft in 't jaar 1782 den tegenwoordigen ftaat deezer Gallerij, zoo als dezelve in 't jaar 1780, op bevel van den Groothertog leopold , is verordend , befchreeven. Zijne befchrijving is negen bladen groot, en is geplaatst in her 47fte deel van de Pifanifche Giornale de Letterati. De Raad en Bibliothecarius Jagemann , in Weimar, heeft daarvan een uittrekzel in het elfde en twaalfde ftuk van het Deutfche Mu. feum van 1786 geleverd. Men kan zich volkomen verlaaten op *t geen de Heer lanzi in zijne befchrijving zegt; want hij heeft zelf aan het plan der nieuwe inrichting en aan derzelver uitvoering deel gehad. De befchrijvingen , welken keysi.er, bianchi, de li lande, en, uit hem, volkmann, van deeze Gallerij hebben geleverd, konnen thans , uit hoofde van de aanmerkelijke vermeerdering, die de Gallerij onlangs heeft verkreegen, en van wegens de veele veranderingen, 700 min den reizigers ten leiddraad, noch hen, die uit reisbefchriivingen hunne weetgierigheid zoeken te voldoen, tot eene voldcende onderwijzing dienen.