Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande het leven van mirabeau. 5*7

ftemmig onderfteund hadden , was hij in verfchil geraakt omdat hij begreep, dat zij meer op de voldoening aan hunne eigen perfoonli ke wraak, dan op het Saarèn van hun Vaderland bedacht waren; en met zHne Vrienden , de Heeren barnave en lameth , lag l ten eenemaal overhoop; omdat hij zich verbeeldde, dat hunne redevoeringen meer ingericht waren, om aanhang te maaken, dan de vrijheid te begunstigen.

Ziine liikftaaifij werd met eenen luister gehouden , waar van men, federt de dagen van Pharamond, en de Kin* zelve'der Monarchij, geen weergaê gezien

t'd _ Züne asch rust, tegenwoordig, in dezelve

graftombe met den onfterflijken descartes j en zij zal haast, met die van de andere groote. mannen, voor welken Frankrijk openbaare eerbewijzingen beflooten heeft, in de nieuwe Kerk van b, Oenev.eve geplaats worden; zoo dat, terwijl een vrij volk aan het Opperwezen hulde doet, het zelve, te gebjker tijd , de gedenktekens zijner Wijsgeeren, zijner Wetgevers, cn zijner Helden befchouwen wil.

f1lozoeij en dweeperij.

Twee Zusters, (*)

Onder gemoeds aandoeningen, die zusterlijk met elkander v:rwant zijn , is hartelijke vriend chap eene even zoo groote zeldzaamheid , als, volgends het fpreekwoord, onder lichaamlijke bloedverwanten. Zij haten elkander, om dat zij dezelfde natuur in elkander ontdekken 7in trekken, die regelrecht tegen malkander overftaan ,ze zijn te naa aan malkander, en te zeer verwijdendvan malkander , en beftrijden derhalven elkander , en de gemeenfchappelijke oorfprong , die ze heeft

V°De fitozofii voedt zich met afgetrokken denkbeelden , dat doet de dweeperij ook. De eerfte vreet het blad oo geliik de rups, de laatfte zuigt het uit, gelijk de Vlinder: door beide word het dor. De vlinder brengt * rup-

C*0 Dit Stukje is ons van eene onbekende hand toegekomen, Kk 3

Sluiten