Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 FILOZOFIJ EN DWEEPERIJ,

maar. niet erger, dan het de filozofij ging, en gedurig op nieuw gaan zal, door alle tij 'en. ^ g ' 'S liildniSnV2 blJ' voorbe?Ul w:'s een liefhebber van ver-e-

te naren Mh' df tef "1^^ denkbeelden faam

te paren. Hij openbaarde derhalven zifn geheel S,krp

me , niet anders dan , eehik her hJ». i J fchenen was; gelijk het ^zij J? \e$™

ft l e^ereerr/V6" Verbeéldi'^ «CwS? beelden df. .T u frmenvoeging van vreemde denkv»n 2* c ' ln het viuir wan dezen oorfprong en

zonder welimr°eging' m?es.ten ^voeld 3en* en zoiidei welke de geest van Leibnitz verdweenen was

SdrX bwno,f!1Hir];fpr0ng,ijke ^'imiCive waïSéid Ss' voeen,)!' ,het verni0Se» "''et had, om dit te voelen, of als navolger en verklarer daar toe geen tiid had maakte, uit Ichitteringen van vernuft enukzS

xlt^t\l^eiïea OheorematO, die nu zoo veel te beter te bewijzen waren, omdatzij de naauw bepaalde wezenlijkheid van hunnen oorfprong verloren B-

den verder, de hoogduitsch latijnfche taal der filozofii ftond daar, gelijk een boom,1 aan welke rupfen eï kevers, van ieder blad, eene metafijnek val dorre vaatjens gemaakt had,zoo dat de Drifade van den boom

van ontferming weende. . Le bnitz , !

waar bleef uw geest? wmnit* , Leibnitz,

tot ons over die, overeenkomflig ,net i,aren „cestJ (en zoo veel te meer eigendom mé ijk, da die gene 1& Mde,rS "n,derrdeze" naam bebe^ s) zeer eigen! Ülozofcj van t gezond uienfchenverfland. |-Jet h

3 Ïnst verdol: dat/fe F""6" in hur'ne "werken de kunst verdeden, dat deze horologievederen maakteen ander horologie kasfen enz. en dat aldus de kuns ' door eene meerbepaalde vlijt, te meer vordert Zoo behaagde her eenigen hunner filozoien de (tofferr re

]ifkrenelaernh'eiden afz0"^!? -et allen wSiig!

lijken arbeid van eenen linnenwever enz. door te werk n en ge yk d,t: ,„ het bijzondere treflijk werk opleverDir' nI' cmhet alSemee"e noodzakelijk wat ledigs. JJit ledige vulde men vervolgends , gelijk de Chinezen de hoeken hunner landkaarten, niet notendoppen

vul-

Sluiten