Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

. TILOZOFIJ EN DWEEPERIJ. 5&I

wnllen met goede zeden, gezond verftand, zedelijk bevoel' Techte denkbeelden en dergelijke benamingen die oaefs en mj uitloopen , en nu ook, als afzonderlijk behandelde namen, de waarde van iterlingfche munt hadden doch deze fterlingfche munt kwam m een groot verval naar Duitschland, in den tijd, toen men met de Wolfianerij en Hernhutterij genoeg te doen had, en nu. werd het eenigen traaghartigen Heeren , die <reen lust hadden om recht te denken of te gevoelen zeer gemaklijk. deze woorden aan te nemen , als 'banieren op te fteken en onder dezelve te reformeren. Men reformeerde tot met min dan tot soed, gezond, dagelijks menfehen - burger-en boerenverltand, en dat door niets anders, dan door woorden en gezwets van goed, gezond , menichen , burger-en boerenverftand. De hoofdwet bleef altijd: Men moet niet te veel denken , ook _ niet " te veel bevinden. Het minimum van beide is " de ware dagelijkfche filozofij , waar mee men " de dingen zoo goed verduwen kan, en goed ver" duwen is toch altoos de hoofdzaak van het ge" zond veritand , van het zedelijk gevoel , en " van het menschlijk leven. Gelukkigen wnl Wij hebben den paerel gevonden. De waare hlozoof " tekent den hoofdomtrek der voorwerpen, gelijk " hii ze met zijn naauwkeurig ongewapend oog waar" neemt, en brengt na#uWkeu'ige, welgelijkende beel'' den daar van in de ziel. Wij worden daardoor ai!1 tijd verlicht enz."

Een mensch, die van gezond verftand zonder gezond verftand, van naauwkeurige begrippen zonder naauwkeurige begrippen, en met de hoogstmogeli ke intolerantie van tolerantie prevelt, wat zagter naam

zou zich die wel kunnen beloven , dan dien van ■

dweeperij ? En nochtans zijn die lieden, naar hun voorgeven, de grootfte vijanden van alle dweeperij; denkelijk om in hunne dweperij, den beminnelijken uitwas van hun gezond verftand en zedelijk gevoel, met zoo veel te min hinder te kunnen voord varen. Zoo fprak en fchreef de bekende betoger in Bedlam, boven alle de confoorten van zijn verblijf, wijs en verftandig.

En waar woont deze algemeene gezonde meufchenrede, de ware filozofij van een richtig oog, naauwkeurige beelden en indrukken enz. in perfoon? juist daai Dulcinea van Tobofo woonde. Men kan voor Kk 5 haar

Sluiten