Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 J. J. HESS

eene aanhoudende reeks van Godlijke hefchikkingen die zich nog onmeetltjk verre tot over hunnen leeftiid heen zouden uitftrekken." 1

„ Dit ia een oogpunt , veel te gewigtig, dan dat ik het den Lezer flegts terloops zou doen opmerken Ik ■wil hem wel het vermaak niet weigeren , om de redevoeringen van amos, jesaïas en der overige Profeeten voor tegenwoordig enkel als godsdienftige dichtftukken te lezen." - (De geleerde Schrijver heeft ook, bij gelegenheid, aanzienlijke Stukken uit de Schriften dezer Profeeten, daar zij tot de Gefchiedenis dienen in eene voortreflijke vertaaling ingelascht; hij me.kt op, hoe het der hraditifche Natie tot eere verltrekke dat zij, binnen het verloop van eenige weinige rege'eringen, die niet zeer aanmoedigend waren voor de we'enfchappen , verfcheiden oorfpronglifke vernuften heeft uitgeleverd, wier gezangen, openbare redenvocringen aan het volk gedaan, enz. nu nog verwondering verwekken.) — Ja men vindt dikwijls bij eenen cn denzelfden Profeet voorbeelden van verfcheidene foorten van Oosterlijke Dichtftukken. Jesaïas, bij voorbeeld hoewel doorgaans deftig verheven, weet ook den toon van het Herderslied en van het treurdicht te treffen (*) „ Ondertusfchen" —• zoo gaat de Heer hess voort „ heeft men echter deze vernuftige mannen niet enkel of voornaamlij'k als dichters aan te merken . indien men hen na«r hunn- gantfche waarde wilde fchatten. Zii waren Profeeten , zoo wel in den ruimden, als in den engften zin van het woord (f). Bij tijden vallen zii m den_ eigenlijken Orakeltoon; maar gewoonlijk fpreken zij in eene gematigder taal der geestvervoering en wel zoodanig, dat zij veel overeenkomst heeft met eene vuunge rede tot het volk, door liefde tot het Vaderland en den Godsdienst ingegeven. (Men moet

hen ,

,Zier.AL*iï' ,P,0PE' Aanmerkingen over zijn HerderszangMesfiah. Rn de Voorrede van Profesfor nuscheler, voor zii' ne vertaaling van collins Orimtal. Eklogin. Zurich, 1770

(f) m*,7«« eri ^e,cp,w te gelijk. ZieBARDiu, Significants frimitivus vocis w^lm ex platone erutus. GdttinL „*J De algemeene proeve over het ampt, karakter en de rede' voeringen der Joodfcbe Profeeten, in het IV Deels 2de S'uk

ophddheringerkUnde ^ ^ ^ NIEMEIJER' &eefc h™ ^

Sluiten