Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven en gesprekken.

*5

hen trachten te onderfcheiden, begroeten en aanzien als rijmelaars, die hunne waereld niet verftaan, en de Christedjke Vrijheid niet weten te gebruiken "

En met dezen overgang komt de Schrijver tot den Welmeenenden Raadgever, met wien hij tot het einde van dit ftuk bezig is, en dien hij, onder fommige fchoonluidende betuigingen, v. 11 kwaade trouw, van misduiding zijner gezegden, van verleiding der menfchen tot dweeperij, enz. befchuldigt.

Met eén woord, wat 'er ook heerfche in het werk van den ouderling brem, de liefde zal 'er toch niet in gevonden worden. —

Grondbeginzelen der Zedelijke Wetenfchappen, door jahes beattie, L. L. I). Hoogleeraar in de Zedelijke Wijsgecrte en Rcdenkunde in Marifchal-College, te Aberdeen. Met Bijvocgzels vermeerderd door joh. fred. hennert, Hoogleeraar in de Wiskunde. Eerfte Deel, Eerfte Stuk. Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht, bij W. van IJzerworst, 1791. Behalven de Voorreden, 229 bladzijden, in gr. Octavo. De prijs is f 1 - 10 - :

"D eeds eenige jaaren geleden, wierdt de Schrijver dezes Werks, ook hier te Lande, met lof bekend, door zijne vertaalde Verhandeling over de Waarheid. „De zelfde diepdenkende Wijsgeer en Kenner, van hef* menfchelijk hart treedt hier, van nieuws, ten voorfch'jn. De Utrechtfche Hoogleeraar hennert heeft geene zwar.gheid gevonden, het Werk met eene aanprijzende Voorrede, handelende over het gebruik en de nuttigheid der Redeneerkunde, te verëeren; en voorts hetzelve te vermeerderen met eenige Bijvoegzels of Aanmerkingen: welke, egter, nog niet zijn verfcheenen, om reden, dat de afgifte van dit Eerfte Stuk vroeger gefchied is, dan zijn Hooggel. fchijnt verwagt te hebben. Volgens aankondiging van den Hoogleeraar, zullen de beloofde Aantekeningen zeer kort worden , en fl gts beftaan in het aannaaien van Boeken, welken die genen kunnen nalezen , die in de Wijsgeerte °rooter vorderingen willen maaken. Bij het inzien van den Inhoud, vóór dit Eerfte Stuk B 5 ge.

Sluiten