is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE LIEDEREN VAN DAVID.

44?

verkies liever de andere vertaling, dewijl in het 2de vers de aenfpraek nog tot dezelfde perfoonen is uitgericht, en het heilig feestgèwaed bij mij den dienaer van den waren God kentekent. Ik verda door de Zonen der Grooten niet zoo zeer de voornaemlle des volks, als wel de voornaemlle der Priesteren of Leviten, die in den tabernakel of bij de verbonds-ark, met hunne heilige ftactfiekleederen aengedaen, het groote feest der natuur aenbiddend moesten vieren. Ik weet niet, of men jjnp min wel anders dan van Pricsterlijk gewoed kan opvatten.

Vs. 3. Het onweder komt op; men hoort het van verre als op de wateren der Middelandfche Zee aanrollen.

Vs. 4. De donder verheft zich, of eigenlijk, hij komt nader, en elke flag doet zich fterker hooreii.

Vs. 6. De zwaerfte donderwolken ontlasten zich op den Libanon; de cederen kraken en Horten neder; de lucht weergalmt van eindeloos wedergekaetfte donderdagen; de grond dreunt, het gebergte beeft van den loeijenden weergalm; Libanon en Sirjon fpringen als op voor de dem van Jehova. Niemand, die zich een onweder , op den Libanon neervallende, verbeelden kan, zal het, denk ik, buitenfporig vinden, 't geen de Dichter hier van het huppelen der bergen zegt.

Vs. 7. Het onweder groeit nog aan; de donder en bükfetn volgen elkander zo dicht, dat zij Hechts dén zijn.

Vs. 8, 9. Het onweder trekt naer de Woestijn, dia dreunt cn üddert voor de rarelende dem van Jehova; haer bosfehen worden ontbladerd; het fchuwe wild vlucht in zijne fchuilhoeken; de angst doet de bevende hinde hare barensweeën overvallen, cn zij werpt hare jongen voor den tijd. Deze trek is fchilderachtig.

Vs. 10. Op den donder volgt de Hortende flagregen. Doch men kan het eerde lid van dit vs. ook vertalen: Jehova zat over den zondvloed. En bijna zoude ik twijfelachtig zijn omtrent de voorkeur.''