Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de si.ag van herman.

517

Twee barden. „ Gij dochters der Vorften , breekt

twijgen af, voor liet feest, in de diepfte donkerheid " van het woud. Nu voeren zij 11 , met gouden ke" tenen niet om, aan den triumfwagen."

Een. Dochter van siegmar , treed vooraan. ,, Treed vooraan thusnelda, vrouw van herman! „ Nu voeren zii u, met gouden ketenen, niet om, 9, aan den triumfwagen."

Allen. ,, Dof rolt, door het vreeslijk donker van „ den nacht , de wagen des doods daar henen. Voor „ hem treed varus. De wagen daalt krakend naar „ beneden, tot de ftroomen van Cocytus, Walhalla

voorbij." enz.

Doch uit zulk een brok kan men , niet dan zeer gebrekkig, van het geheel oordeelen. —■ 't Is waar, dat veele uitdrukkingen nadenken en zeifs verklaring nodig hebben. Maar hoe kan dat anders zijn, voor menfehen , die weinig van de zeden en denkwijzen der oude Germanen weten? wie kan horatius verdaan, die de oudheden en gefchiedenisfen der oude Romeinen niet kent, zonder behulp van eenen goeden uitlegger? Doch geen wijs mensch heeft deze fchijnbare onduidelijkheid "ooit, als eene fout, in den beroemden Venuzijnfchen dichter aangemerkt.

Zedekundig Handboek voor den Burger ftaat, van Doc~ tot cargl frederik bahrdt. Uit het Hoogduitsch vertaald door eviirhardus volkersz. Leeraar der gemeente toegedaan de Onveranderde Augsburgftche Gelooftsbelijdenisfte te Dordrecht. Te Dordrecht, bij H. de Haas. 1790. 432 Bladz. In groot octavo. De.prijs is ft 1 -16 -:

De Schrijver van dit Zedekundig Handboek , is de bekende Doctor bahrdt, die, geduurende zijne gevangenis te Halle, hetzelve heeft opgefteld; het oogmerk en ontwerp is onbetwistbaar prijswaardig, den burgerftand met zijne pligten , bekend en gemeenzaam te maaken; dat Doctor bahrdt, in dit Handboek veel goeds gezegd heeft, zal elk erkennen, maar dat 'er ook veel in voorkomt , aan het welk wij niet gaerné eiis zegel zouden hangen, is even zeker, zoo min als Kk 3 de

Sluiten