Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51 8 g. F. bahrdt

de Eerw. Heer Vertaaler, die even daarom onzes achtens, daar hij dit Handboek, tot nut van 't algemeen vertaalde, en onzen Landgenoten mededeelde, wel gedaan zou hebben, indien hij op die plaatzen , welke bijzondere gedachten van den Doctor behelzen , eenige ophelderende Aanmerkingen geplaatst hadt , opdat de biirgerltand te gemakiijker hadt kunnen beproeven, en het goede behouden. Ook is het Werk zoo ingericht , dat men te recht in de Algemeene Kumt cn Letterbode, heeft kunnen zeggen : ,, Doctor bahrdt heeft zich „ door zijne Zedekunde voor den Burgerftand — zoo „ bemind in Berlijn gemaakt, dat men weldra zijn ,, ontflag verwacht," en geen wonder, wanneer men, bij voorbeeld, %. 323. Bladz. 198. eene lijdelijke gehoorzaamheid aan den Souycrain, als een pligt voorgefchreven , leest: „ Want of een Regent een wijs of een min doorzigtig, een hard of wrevelig man is, ne: edn woord, zijne geheele perfoneele waarde, valt niet onder uwe beöordeeling, wanneer gij hem flechts als Wetgever befchouwt. De echte burgerlijke Patriot, berust in den wil der Godlijke Voorzienigheid , die genoegzaam daar in doordraait , dat aan den Regent de magt gegeven is. Want buiten den wil van God, zou hij die niet verkregen hebben. Waar derhalven, de Patriet de burgerlijke magt aantreft, daar bewijst hij haar ook hoogachting , volgends de les van paulus: Alle Overheid is van God. Het mag derhalven Gode behaagen , een goeden of verzinlijken Vorst te geven , dit kan wel den trap van perfoneele liefde en achting bepaaien, maar het hart van den vyaaren Patriot mag daarom, in zijn eerbied voor deszelfs Majedeit,in het gehoorzaamen der Wetten, in zijnen ijver voor de bevordering der fchikkingen van 's Lands Souverein geen oogenblik verkoelen." Zoo fchrijft hij §• 399- ■>•> Dat die Wetten u niet altijd behaagen , u fomtijds met de daad zwaar drukken, en dat 'er wel onder gevonden worden, die openlijk onrechtvaardig zijn, dit moet u niet in het minst beletten, uwen pligt als burger te volbrengen." — 400 cn 40l ,, Bedenk vooreerst, dat alle Wetten, altijd en uit haaren eigenen aart, een last zijn." —. Deze uitfpraak zouden wij geenszins onderfc'hrijven , zij is wild en onbepaald. <— Heilzame billijke Wetten, die het waare algemeene welzijn bedoelen, cn onze rechten, vrijheden

Sluiten