Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN GROOT* BRITTANJE.

loonen van verdienften, in den kring van Konften en Wetenfchappen te verhovaardigen, ten bewijze voert de Schrijver verfcheiden voorbeelden aan van Geleerden en Kunltenaren, die verbaazende fommen , met hunne Schriften en Kunstwerken, hebben opgezameld. Vervolgends gaat de Heer wendesorn alle de bijzondere takken der Geleerdheid en Wetenfchappen door. en fchetst derzelver tcgenwoordigen toeftand in Groot-Brit' tanje, doch waar van zich niet gemaklijk een uittrekzel laat opmaaken , zonder te wijdlopig te worden.

Zeer ongunftig zijn de berichten, welken wij Bladz. 185. volgg. van de Engelfche Univerfiteiten te Oxford en Cambridge vinden. ,, Op dezelve ontmoet men zomtijds veele zoogenaamde geleerdheid, zomtijds veel onkunde en pedanterij. — De minften verkrijgen op deze Hooge Schooien eenige grondige kennis, en die niets van de Laager Schooien medebrengen , en niet vlijtig voor zichzelven ftudeeren , komen, zonder misfen , zoo ledig wederom te huis , als zij weggegaan zijn."

Ten opzigte van den ftaat der fraaie Konften in Engeland, zegt hij Bladz, 301. in 't gemeen — ,, GrootJirittanfe is geenszins voor genie, talenten, en konst, zoo nadeelig , als men wel heeft voorgegeven. Men vindt hier thans eenige voortrellijke Schilders', eenige goede Plaatfnijders, Bouwkonftenaars , en meer anderen, die de Konften verceren. Volgende tijden, zullen 'er veelligt nog meer voor den dag brengen."

Daarop laat hij een onderzoek volgen naar de oorzaaken , waarom de Konften in Engeland geen' grooter voortgang gemaakt hebben, en waarom de Britten in dit opzicht , bij andere Volken vergeleken, achter ftaan ; dezen zijn, zegt de Heer wendeborn, veel erlei , onder anderen fchrijft bij , Bladz. 310. ,, De aanmerking , dat' de vrijheid zich doorgaands niet als eene fchutsvrouw van Konften en Wetenfchappen vertoond heeft , wordt door de Historie bevestigd. Onder de Grieken begonnen dezelven meest te bloeien, toen de Republieken vervielen, en de tirannij de overhand nam. De tijd , waar in Rome zijne vrijheid begon te verliezen, was zeer gunftig voor de fraaie Konften , en de regeering van augustus , heet met recht derzelver gouden eeuw. In lanter tijd hebben Konften en Wetenfchappen , nooit iterker gebloeid , dan in frankrijk, onder lojdêwijk den Veertiende. In tegenKk 5 deel

Sluiten