is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

de gewroken toneelspeelster.

der voorrecht, aan zich getrokken is. , Men

vindt, intusfchen, ook in Zweeden, en zelfs in Siberië Barndeen. . In Saxen heeft men dien, bij

Schmideberg, reeds federt veele jaaren ontdekt. Zelfs in de Mark Brandenburg, welke anders maar weinig mineraale voortbrengfeis oplevert, vindt men Barndeen tusfchen het ijzererts, bij Zekdenik, in menigte, ook nog bij een klein dcedje, Oranicnbur»- genaamd, en vier mijlen van Berlijn gelegen, al waar-man dien dikwijls , en zelfs ook eenige 'buitengewoon groote (hikken gevonden heeft.

De nuttigheid des Barufteens in de oekonomie, om reukwerken te maaken, te verlakken, enz. ook tot verfcheidene Galanterie werken, is alomme bekend.

In het Lustflot der RuSflfthë Vordin, Larsko-filo geheeten is een vertrek, welks muuren en fieraaden geheel en al met Barndeen bekleed zijn. Dezelve is een gefchenk van Koning frederik den Tweeden van Pruisfen , en verdient de verwondering van alle kenners en liefhebbers.

de gewroken toneelspeelster.

T7oor eenige jaaren fpeelde Mis Dallij, eene in Ierland » geliefde Toneelfpeelder, op het Theater te Dublin eene begunlligde rol. Het Publiek was zeer over de uitvoering voldaan; behalven drie Dames van rang, die zich in de Loge naast het Theater bevonden, en dc Actrice overluid befpotten. Zij zetten dit 'zoo derk voort, en gebruikten daarbij zoo beleedigende woorden, dat de arme Actrice, dewijl 'er geen woord bij haar verloren ging, noodwendig van haar duk moest raaken. Haare verlegenheid was zichtbaar, zij dootte , en dotterde, eindelijk brak zij in een' t'raanenvloed, uit, maakte een compliment, en ging van het Toneel. Maar de drie onwelleevende Dames genoten haare zegepraal niet lang. Men riep van alle kanten, dat het duk voortgefpeeld zou worden. Onder dit gewoel dapte een jong Iersch Edelman, die zich in het Parterre bevondt, op eene bank, en °-af zijn voornemen te kennen, dat hij de vergadering wilde aanfpreken. Alles was nu dil, wanneer de fpreker

dus