is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«OEDE UITSPANN. OFLEERZ. CONVERS,TE BEZORGEN. 44$

Voor Geographie en Mathefis . ƒ200-:-: Voor het Tekenen . . ƒ200-:-:

Wilde men het ook verder uitbreiden, en ééns 's weeks des wimers in de gemeene en grootfie kamer muiicq hebben, dan moest men daarop eene fchikking jnaken, dat de Leden de helft minder voor iederen avond betaalden , dan de overige intekenaren, en op dien voet daar toe ook iemand vast aannemen als Capelmeester voor ƒ200-: : en ieder Lid, die een initrumcnt tracteerdc, moest ook daartoe medewerken.

Deze Lectoren of Meesters moesten in dit huis op bepaalde tijden hunne lesfen aldus geven: In de Zedekunde \ tweemaal 's weeks, 's

En Vaderlandfche Historie 5 winters en zomers. Anatomie, of's zomers Osteologie, het lcgsen van verbanden enz. ook doorgaande twee maal 's weeks.

Phijfica 's zomers twee- en 's winters driemaal per week.

MathehPshie en]altoos tweemaal 's weeks.

Het Tekenen, viermaal 's weeks; tweemaal voor Timmerlieden en andere ambacbts-gezellen in de Architectuur ; tweemaal voor liefhebbers en leerlingen naar "t model, het leven enz. de kosten voor de Tekenkamer en Anatomie nodig komen voor rekening van 't huis en beloopen mogelijk . . ƒ ico-:-:

Voorde beste en naast-beste Tekenaars, in beide moeten jaarlijks vier prijzen bepaald worden, te zamen ter waarde van . / 50-:--

Het geheele benodigde tot alle deeze eindens is dus voor 't gantfche jaar ƒ2150 :-:

Voeg hier bij tot aanmoediging der Volksamufementen, die door zodanige inrichting, met overleg der Regeeringen, konden en behoorden verlevendigd te worden, en waartoe men iets zelfs moest toeleggen, doch waarvan wij nader zullen fpreken, nog ƒ 350-:-;

Dan is alles voor één jaar te zamen ƒ2500-:-: Om nu deze kosten te vinden, moet ieder Lid jaarlijks betalen ƒ 14-:-: makende te zamen van honderd Leeden . . ƒ1400-:-: Elk betaald ook voor den Castelein een

gul-