is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 MOGELIJKHEID OM ZICH , VOORAL IN KLEINE STEDEN ,

gulden op kermis en nieuwejaar. Van ieder flesch wijn moet aan 't huis komen maar vier duiten: 't welk gerekend op tien flesfchen daagsch vijl' ftuivers maakt, en van de morgendranken even zoo veel is in 't geheele jaar omtrend . . ƒ200-:-:

Dit kon zelf nog wel iet meer zijn, als men te kort kwam, en evenwel, met het dubbeltje voor de Kastelein 'er bij gerekend, zou dan de flesch wijn voor de Leden nog maar 1^ ftuivers behoeven te kosten.

Ieder die Lid is, moet vrij alle lesfen , die hij verkiest, kunnen, bijwoonen, behalven Muficq, Phijfica, Anatomie en Manege, wijl dezelve te veel kosten eifchen.,

Gefteld nu dat de musicq wordt bijgewoond door bijna alle de Leden, die iederen avond elk betaalen vijf ftuivers, 't zij voor hun zeiven of iemand hunner huisgenoten, of vreemdelingen, wijl zij geen inwooners uit de ftad minder dan voor tien ftuivers mogen inbrengen, dan betaalden honderd Leeden iedren avond ƒ 15-:-: dus in twintig avonden .... ƒ300-:-:

De anatomie door zes Leden van de. honderd elk betalende voor ieder les 3 ftuivers, waarvan ééne voor den Lector boven zijn tractement, en de twee andere voor 't huis: dat is van ieder 4 ftuivers 's weeks voor 't huis, van zes Leden ƒ 1 - 4 •: 's jaars ƒ 64 -: -:

De phijsica door tien Leden betalende op .den zelfden voet, dus 's zomers ieder vier, en 's winters 6 ftuivers per week, dus in 26 zomerwceken . . . / 52-:-:

In even zoo veel. winterweeken . ƒ 78-:-:

De manege door drie Leden, die elk twee lesfen 's weeks nemen, en voor ieder aan 't huis betaalen 3 ftuivers, dus tc zamen 's wec!;s 18 ftuivers en in 't jaar grosfo f 47- :-':

Voeg hier bij, dat voor 't overige deze lesfen gefrequenteerd worden door Liefhebbers, die geen Leden zijn, Leerlingen, en Ambachts-gezellen, in voegen als volgt.

De ZEDEKUNDE en VADERLANDFCHE HiSTORIE nog

door