Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 de waardige onderkoning.

lijfwacht, alwaar hij, zonder eenige wapenen , behalven een met fpijkers dicht beflagen halsband, de vijanden met eene meer dan menschlijke onverfchrokkenheid aanviel. De Mahijers werden op de vlucht heilagen , en m Hukken gehouwen. Maar de dappere BARiiouT, overleefde deze overwinning niet langf Hij verloor zijn leven door een vergiftige pijl, door^elke in] , brj het vervolgen der vluchtelingen, gekwetst werdt. Vergeefs zou ik trachten , om de fmert en wanhoop der geheele Provintie, te befchrijven. Men kan er zich eenigermate een denkbeeld van maaken uit de redevoering der afgezondenen , die in d;epen rouw, in de hoofdftad kwamen , om den Koning dit treurig geval te berichten.

Grootmagtig Vorst, zeide mani, die het hoofd van her gezantlchap was, wij zijn door den dood van die omcbatbare gave beroofd geworden , welke wij aan uwe genade te danken hadden. De Prins barkoüt onze Onderkoning, onze Vader, bijna zou ik zegden ' uw ander ik, is niet meer. Hij verëenigde met de°eerlijkheid van eenen burger, het veiitand en de bekwaamheid van eenen Staatsman, en paarde de zuiverlte zedekunde en eenvouwiglte zeden,met heldhaftige gezindheden en daden. Hij heeft in uwe Provintie Johor veel kwaads weder goed gemaakt , daar hij geene fchuld aan hadt, en hij heeft veel goeds gelticht het welk naauwlijks mooglijk fcheen , daar te (tellen. ' Hij leefde geheel en alleen ten diende van den Staar en ftierf eindelijk op het llagveld, alwaar hij voor'ons behoud cn roem ltreedt. Ach ! uwe getrouwe Provintie heeft al te zeer reden , om een zoo fmertlijk verlies te beweenen. Maar hoe veel grooter moet onze bekommering zijn, indien wij, terwijl wij den deu<nlz^men barkol'T nog beweenen , gedwongen zo-uden worden, om over den hoogmoed , verdrukkingen, roofzucht, en wreedheid van zijnen opvolger te klagen. O Koning van den Witten Olifant, gij hebt het zelve gezegd, dat wij niet verdienen, van éénen uwer Mandarijnen geregeerd te worden. Bewijs ons de genade en laat ons altijd van eenen hond regeeren. Wij verdienen het misrchien , en indien wij de waarheid mogen bekennen , wij zouden altijd zulk een Staatsbeftuur boven .die anderen kiezen. Süaon malon wachtte zich zorgvuldig , om een

ver-

Sluiten