Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t$ )

inzohderheid',verdient]gemeld te worden, dat toen de Gedeputeerden tot de Staats-Conventie uit de Graaffchap Norfhampton aan hunne zenders verflag deden van de redenen, die hen tot aanneming van de Conftitutie bewogen hadden, een aanzienlyk getal voorname ingezetenen, ten dien einde vergaderd, het befluit nam denzelven daar voor plegtig dank te zeg» gen, en dit befluit door den druk gemeen te maken («)» In de Graaffchap Cumberland daar tegen, welker afgevaardigden ook, onder anderen, in de Conventie fterk tegen de Conftitutie geyverd hadden , Werd eerlang een politieke Sociëteit van antifederalisten opge* regt, die, niet minder dan de minderheid der Conventie, al hun vermogen aanwendeden om den nieuwen regeringsvorm hatelyk te maken, en de gemeente tegen deszelfs voorftanders op te hitzen; nietfchroomende openlyk te verklaren, dat het bloed van dezen naauwlyks voldoende kon geagt worden om voor derzelver misdaad te boeten (o). In den Staat van Delaware ging de zaak veel vreed-

O) Zie de ftukken in The Amer. Muf. vol. lll.p. 74^75.

(e) Addrtfs to the CitizenS &c. inThe Amer.Muf.vol. III. p. 4.12. Evenwel ftonden de inwoners van de burgt Carlifle, in deze graaffchap gelegen, in geheel andere begrippen. Zie ibid.vol. II. p. 39J.

B a

Sluiten