is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï°s )

geld by herojin kasfe te vertoonen. Des Auditeurs werk is alle rekeningen, die aan het land gedaan worden, te vereffenen en te fluiten; kunnende ieder, die zig bezwaard bevindt, daar tegen aan den Kontrolleur appelleren. Het ampt van den Registerhouder zal genoegzaam befchreven zyn , wanneer wy, om hetzelve aan te duiden, in de plaats van deze benaming die van boekhouder gebruiken : gelyk ook van dat des laatst te noemenen, den Asfiftent, niets te zeggen valt, dan dat hy door den Sekretaris wordt aangcfteld, en, in geval van openvalling van deszelfs ampt, de boeken en papieren daar toe behoorende moet inibewaring nemen. Aan alle deze Amptenaren is het op zware ftraf verboden, eenigerlei handel te dry ven, deel in fchepen te hebben, land of iets anders aan den Staat toebehoorende te kopen, enz. (ƒ).

De infteHmg van de Regterlyke Magt had de Conftitutie geheel aan het Congres overgelaten, alleen met die bepaling, dat dezelve zoude moeten gevestigd zyn in een Opperfte Geregtshof, en in mindere Regtbanken aan dat Opperfte onderworpen (s). Hier in werd mede eerlang voorzien : doch nadien een

bree-

(j) Afo of the first Ses/ïon of Congrefs, chap. I J. (2) Art, I. Afd. 8, an Art, III. h Deel, bl. 232 en 24$. G4