is toegevoegd aan je favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer ook door de noodzaaklykheid voorgefchreven , tot vermindering ftrekt van dien heiligen eerbied voor de Conftitutie, welke den boezem van alle Regenten behoort te vervullen, en tevens een voorbeeld ftelt, waarmede in 't vervolg andere inbreuken plegen gewettigd te worden , fchoon de zelfde dringende omftandigheden daar voor niet pleiten, en zelfs fchoon 'er in 't geheel geene reden voor mogt beftaan.

In Engeland nam men , by de omwenteling die den Prins van Oranje op den troon bragt, de voorzorg van by de Verklaring der volksregten vast te ftellen , dat binrfen het ryk in vredestyd geen ftaand leger zoude mogen opgeregt of aangehouden worden buiten toeftemming van het Parlement. Men had gezien dat Karei de II. op eigen gezag 5000 man geregelde troepen fteeds in dienst hield, en dat Jakob de II. dat getal tot 30,000 vermeerderde, en uit de byzondere kroons inkomften, of zogenaamde civile lyst, betaalde; men had dit niet alleen gezien, maar ook gevoeld, en handelde derhalven voorzigtig, met zyn best te doen om zulk een misbruik te ftuiten : doch hoe zeer toen ook het denkbeeld van Vryheid aller harten bezielde, kreeg men nooit in 't hoofd zig tegen een ftaand leger

vol-