is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 70 )

dat deze inzage der Regeringen van de byzondere Sta. ten, m 't zamenftellen van de algemeene Landsregemg kan ftrekken om derzelver gezag beter te bevestigen; en dat men daardoor den vorm van het Staats' beftier meer den middenweg doet honden , tusfchen eeneenkelvouwdige republiek, en eene confederatie van verfcheiden onafhanglyke en geen gemeen beftier erkennende Staten Qu).

§• 3.

00 De voordeelen van eene bondgenootfchaplyke regeringswyze boven die van eene enkelvouwdigerepubliek, hebben wy elders op meer dan eene plaats (11. Deel, bi. i7r, m, 2730 aangewezen, en daar van fehynt men in Amerika algemeen overtuigd geweest te zyn. Velen daar te lande dreven zelfs, toen het ontwerp der nieuwe Conttitutie openbaar geworden was, dat hetzelve den vorm van 't beftier te zeer naar dien van zulk eene enkelvouwdige republiek deed overhellen, ten koste van de onafhanglykheid der byzondere Sfeaten. Of de Leden der algemeene Conventie dit voorzien hadden, kunnen wy niet bepalen : doch van agteren is genoeg geb,eken, dat Zy met by dat ontW£rp ^ gezag aan de byzondere Staatsregeringen toe te ken»en, den tegenftand, dien hetzelve ondervond, nog fterker zouden gemaakt hebben. Wat van het hier verde-