is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C IIO )

moeten erkennen, dat ter bereiking van dit oogmerk niets gepaster zyn kon, dan den Senaat in het maken van wetten met het Huis der Reprefentanten te verbinden, en in het maken van verbonden met den Prefident.

Zelden gebeurt het dat in de onderhandelingen over traktaten, van welken aart die ook zyn mogen, niet nu of dan geheimhouding en voortvarendheid gevorderd worden. Daar zyn gevallen in welken men de dienftigfte kondfchappen verkrygen kan, mits dat men in ftaat zy hem, die dezelven geven moet, gerust te ftellen van niet ontdekt te worden. De vrees hier voor zal niet nalaten even zeer te werken, het zy die genen, welken de berigten hebben mede te deelen door vriendfchaplyke of wel door baatzugtige oo*-' merken worden gedreven; en het lydt geen t'wyffeT, dat met menig een op de geheimhouding van den Pre-' fident vertrouwen zoude, die egter zyn betrouwen *an den Senaat weigerde, en nog veel meer aan de groote vergadering der Reprefentanten des Volks. Wyslyk derhalven heeft men de magt om verbonden' aan te gaan derwyze ingerigt, dat alhoewel de Prefident daar in met raad en toeftemming van den Senaat moet te werk gaan, hy egter dehanden los heeft, cm de heimelyke korrcspondentie zodanig te be!

ftie-