Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜITTREKZELS en BEOORDELINGEN.

Bijbel der Natuur ; ontworpen door den beroemden j. ja scheuchzer, in leven Hoogleeraar der Genees, tn Wiskunde, te Zurich, enz', enz. In 't Nederduitsch overgezet, en met bijgevoegde. Aanmerkingen , uit de beste Uitleggeren, nieuwfle Natuur- en Oudheidkundige , Historifchc Schrijten i Reisbejch rijvingen en 7'oegiften vermeerderd , door i.aurentius' meijer , S. Thcsl. Doctor en Profofor Ordinarius, aan 's Lanci Hooge School te Franeker, enz. enz. Twaalfde en Laatjle Deel. Te Amflcrdam, bij M. de Bruijn. 179e. Behahen de Voorreden 665 Bladz. In gr. 8vo. Lcprijs is f 3 -12 -:

Met dit Xllde Deel is dit vooftreflijk Bijbelvverk compleet, helderende versheide plaatzen uit de Handelingen der Apostelen, de Brieven van paulus en de algetncene Brieven, en uit de Openbaring van ^oannes op. Wij verkiezen onzen Lezeren eene kleiile proeve uit dit Deel, bier mede te deelen; zijnde het Twee-en-dertiglle Hoofdftuk , Bladz. a$. Zalving van zieken met olih jakob. V: 14. Indien iemand onder ulieden krank is , dat hij de oudjlcn der gemeente ontbied e, opdat zij voor hem bidden, en in den naam des Heeren met olie hem zaivetn Hier over laat zich de geleerde sciieuchzer dus uit: §. CLVII. ,, De olie is een fap uit rijpe olijven geperst, en overal in de heete landen van het Oosten , in veele ziekten een heerlijk geneesmiddel: zeer dienftig, om de al te fierk gelpanne'n vezelen , leenig te maaken , de pijnen te ftillen, en de al te fterke uitwaasfeming te beletten: zoodat men ze in die warme landen wel als een algemeen genez&muïdelXpanacea') kan aanmerken,"

.,, §. CLVIIL De volgeren van onzen Zaligmaakcr zalfden vecle kranken met olie, en maaktenze gezond, mark. Vi: 13. — In de eerfte eeuwen van het Kristendom, wierd dit voorfchrifc van jakobus , om de zieken met olie in den naam des Heeren te zalven, zoo vlijtig opgevolgd, dat men deze zieken-olie, okwn infir'morum , wel haast mede onder de Sacramententelde en opnam. De Kerk-vergadering te Nica:a maakte daarvan het begin , en belaste Can. 68. den Pries-

yad.bibl. v. deel. ko.i. A tet'g

Sluiten