Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.j. J. G- ROZENMULLER , HISTORISCH BEWIJS , ENZ.

maar ook dit werk van eene nog grooter waarde doen

fchattéri. Het bewijs , het wek de Schrijver hier

voor de'waarheid van den Kristelijken Godsdienst aanvoert . wordt buiten twijfel op zulk eene wijze , en ui zulk een oogpunt voorgefteld , als het meest gefchikt was , om deszelfs overredende kragt, op het duidelijkst, te doen bemerken. — Verfcheidene andere bewijzen zijn in het hoofdbewijs ingeweven, en in zulk' een verband tot elkander geplaatst, dat zij te zamcn de grootfte fterktc bezitten , ter verdediging van het Kristendom. In het bepalen der opgegeveiie ftcllinpcu, ontdekken wij juistheid en oordeel, in het betogen dcrzelve grondige geleerdheid. De Schrijver neemt eene natuurlijke orde in acht, en geeft ons een leiddraad in de hand , aan welken wij gemakkelijk van bet eene ituk tot het ander met hem voortgaan, en aan het eind gekomen,den afgelegden weg weder kunnen overzien, zonder verwarring te gevoelen. Overal is lm duidelijk, zonder te verveelen, en kort, zonder oppervlakkig te zijn. — Met dén woord , een ieder wien het om waarheid te doen is, zal uit dit beknopt gefchrift , zoo veel nuttigheid kunnen trekken . als uit omflagtige Werken, |die het zeilde onderwerp behandelen. Het is zoo , bij de opgaaf van de eigcndomlijke Leerftellingen van den Kristelijken Godsdienst , hadt hij naauwkeuriger en meer bepaald kunnen fpreken- Veelen zouden hier nog Leer(tellingen bijvoegen , die , of in het geheel niet gemeld of niet onbewimpeld genoeg voorgefteld worden dan dit is ligt te verfchoonen, wanneer wij het oosmerk van den Schrijver in aanmerking nemen , om niet Gevoelens van bijzondere Secten , maar de Leerftellingen, waarin alle Christenen overeenkomen, zoo veel'mogelijk was, op te geven. De aanmerkingen van den'Heer Vertaler zijn van dien aart, dat de Lezer onzes oordeels, reden zal vinden, om hem voor dezelve, zoo wel, als voor de Vertaling van dit voortreffelijk gefchrift, te bedanken.

Brief

Sluiten