Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KLUGTEN DER GEKROONDE STERVELINGEN. 237

voortkomen, die nog dezen dag u verpletteren zal! jupiter dondert reeds. aligula>

Gij vergist u, Jupiter kan zonder mij niet donde

^SSfflk wordt ons in dit Klugtfpel nog getoond hoe zulke dwingelanden de aanzienlijke eerambïeTwe 'fchenken aan onkundige mannen zonder ver„ s Is Zii fiegts hunne boze oogmerken daar tfbereiken kunnen, of gelegenheid vinden om hunne seile lusten optevolgen — hoe zij het bloed van brave en onfchuldige menfchen laten vergieten, als ïet flegts (trekken kan tot vermeerdering van hunne tiide ike glorie of ingebcelden hoogmoed - hoe lage v eiers, die zich alleen voor den vorst nederbmgen, nm door hunne laagheid zoo veel te meer gunstbewijzen te ontvangen, hem in den pekel gewoon zijn te laten zitten, zodr'a zij zien, dat zij geene voordelen meer van hem genieten kunnen-

Welk een en ander door den Heere paape op zoo eene aartige wijze is voorgefteld, dat wij ons onder hS lezeï dikwijls niet van lagcheni hebben kunnen onthouden fchoon wij aan den anderen kant met kunnen ontkennen0, dat het ons is voorgekomen dat fommbe charakters wat al te fterk getekend zijn.

5e overige Klugtfpelen in dit deel vervat, zijn met mi uier bevallig famengelteld en leveren, geene mindere Sewiizen op van domheid en dweperij, des w.j alle reden Vinden om ze onze Landgenoten! in de uure vin uitfpaSg, tot vervrolijking van den geest, aanteprijzen.

prijs is f 2 - io -: Tn dit tweede en laatfte Deel vinden wij, hoe de Rerpublikeinfche Gelieven eindelijk, na langen tijd van eet? gefcheiden geweest te zijn op het ouverwagst St malkanderen vereenigd worden en door een gewe nscht huwelijk hunne lang uitgerekte hope vervuld zie - Nu zou men denken, dat hunne rampfpoeden

Sluiten