Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjI0" J. MEERMAN

„ het uitzoeken der gézeUinne zijner dagen, de volle „ infpraak zijner genegenheid op te volgen?

Wij onthoulen ons met opzet, om op alle deze uitroepen eenige aanmerkingen te maken; alleen moeten wij 'er dit van zeggen, dat wij het volkomen met den Schrijver eens zijn, dat, zonder deze voordelen, en d; genen, die hij naderhand optelt, de waare vrijheid niet beftaan kan , maar het is eene geheel andere vraa», (en dit fchijnt de Heer meerman niet genoeg in het oox gehouden te hebben ,) of alle die voordeelen op zicii zeiven genomen, kunnen gezegd worden genoe» te zijn , om een volk volkomen vrij te maken? t- Qns kort beftek laat niet toe over dit ftuk verder door te redeneeren, ook worden wij geroepen, om het B>ek van den Heer meerman, en niet om onze Conltitutie te beöordee'en. —

Op bladz. 26. begint de Schrijver te handelen over de Volks-Vrij heid, volgens de omfchnjving, die wij boven reeds hebben opgegeven , cn brengt eene menio-te van zwarigheden daar tegen 111, van welken wij onze Lezers de voornaamlten zullen mededelen.

De eerlte zwarigheid beftaat daar in, dat onze natie uit hoofde van haare uitgebreidheid, niet gefchikt is voor eene vo/flrekte Volksregeerlng — dit zijn wij met den Heer meerman volmaakt eens, en voor zoo ver wii weten, is 'er niemand in ons land die deze regeeringsvorm, welke altijd aan de grootlte verwarringen blootgelteld is, immer begeerd heeft, en daarom Hemmen wij des Schrijvers gezegde volkomen toe dat hii belagchelijk wordt met zoo _ lang_ uit te weiden in iet, dat zonder buitenfporigheid niemand kan (taande houden. , ,

Eene tweede zwarigheid is, dat in een land, daar het volk van tijd tot tijd zijne vertegenwoordigers kiest, de beminnelijke fekfe geheel ongeprefenteerd

blEene derde, dat de Wevers, de nroogfeheerders, de Vellenbloters te Leijden - de Pakhmsknegts, de Slepers, de Scheepstimmerlieden te Amlterdam , en de fmalle Gemeente in alle fteden .niet m ftaat zijn om te beöordeelen, wiens kundigheid eerhjkneid, en vaderlandsliefde , hem tot de verheffing het waardigfte

"Sé vierde, dat zulk een vrij volk altijd de Con-

Sluiten