Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BURGERLIJKE VRIJHEID. 519

„ flaan, al ware het ook, dat 'er tergingen van uwe „ zijde dien moedwil hadden uitgelokt : en daar gij' „ reeds mogt aangetast zijn , u de volledigfte voldoe„ ning doen toekomen. Wij zijn aan onze beginzelen „ veel te getrouw, om door de vuist des volks onze ,, gefchillen te willen doen bellisfen, en hun gezag ter ,, (laving van het onze in te roepen , enz." en op het einde : ,, Wij zullen den najageren van eigenbelang het masker van Politieke fchijnheiligheid afligten, ons aan hunne afradingen niet floren , hunne ,, hinderpalen uit den weg ruimen, voortgaan met u „ onze genegenheid aan te bieden, door ons gedrag ,, u de uwe afdwingen , en althans van onze zijde ,, toonen , dat de zegen, dien een onfaalbaare tong „ op eendracht, vrede , broedermin en verzoening ,, heeft toegezegd , ons niet onverfchillig is."

Dus eindigt de Heer mrerman dit Werkjen.

Het is waarlijk jammer, dat hetzelve nog niet eenige bladzijden is uitgebreid, en dat de Schrijver, aan wiens oprechte zugt tot verzoening wij wezenlijk geen oogenblik twijfelen , de middelen, hoe de verzoening moet plaats grijpen , hier niet heeft bijgevoegd — dePatriottifche partij is geheel uit een , en mist zelfs eene gefchikte gelegenheid , om malkanderen over den voorflag van den Heer meerman te onderhouden , — ook diende zij onderrecht te wezen , of de beloften , waar op dan deze verzoening zoude plaats hebben , door den Heer meerman waarlijk op hoog gezag gadaan is; — misfchien zou deze aanmerking aanleiding kunnen geven tot een volgend Stukjen, van den geleerden Schrijver, om deze en zoortgelijke zwarigheden op te losfen.

Schets der Onlusten in Engeland, onder de Regering van karel den eersten , benevens zijne gevangenneming en te recht/lelling uit verfcheide echte /lukken verzameld. Door j. h. hering. Te Amflerdam, bij W. Brave. 1793. In gr. %vo. 34 Bladz. De prijs is/:- 5- 8

Toen karel df. eerste, Koning van Engeland, in het jaar 1641. niet dan fchoorvoetende voldeed aan het verzoek desParlements, om de oproerige Ieren, die de Protelianten deerlijk mishandeld hadden , voor rebellen te verklaren , raakte hij in agterdogt, als of hij in zijne reizen door Vrankrijk en Spanje, fmaak K k 4 ge-

Sluiten