Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILHGLMINE AREND , OP DE GEVOLGEN , ENZ. 5ai

,, in het oog houde ; en haar lot zal vroeg of laat, het zelfde zijn!"

De tijd zal moeten leren, of deze voorzegging van den Heer hkring bewaarheid wordt.

Wilhelmine Arend, of de gevolgen van het overdreven gevoel. Eerfte Deel. Te Ledden, bij B. Onnekink, 1793. 310 tladz. In gr. Octavo.

» //. Deel. 352 Bladz. De prijs der beide

Deelen is ƒ3- it-:

CTet oogmerk van dezen Roman is , om de rampzalige gevolgen van bet overdreven gevoel offentimentecle aan te wijzen, en daardoor, indien mooglijk, deze dwaaze luim,die het menschdom bijzonder zedert goetze zijnen lijdenden werther bekend maakte, zoo zeer befmet heeft,te genezen. Dat'er, zegt de Vertaaler in zijne voorafgaande aanfpraak aan zijne Landgenooten , onder de veelvuldige gebreken en dwaasheden onzer eeuw bijna geene enkele zij op te tellen, welke nadeeliger, noodlottiger gevolgen na zich fleept,

dan juist die zucht tot het overdreven fentimenteele

behoeve ik dit wel aan te toonen? Ja, hoe zeer bevestigt niet de treurige ondervinding in onze dagen de waarheid van dit gezegde. Na hier over breeder uitgeweid te hebben, befluit hij, ter aanprijzing van het Werk voorhanden, met deze woorden: ,, Wat dunkt u , mijne Lezeren ! is dus een werk , het welk den man leert, wat het is — zich zelfs beneden de weeke moedeloosheid eener Vrouw te vernederen en wat hier van de gevolgen zijn — het welk te gelijk het fchoon gellacht op het duidelijkst betoogt, dat zij door deze dwaasheden zich zeiven , en haaren Echtgenoot, in een gewis verderf ftorren, en te gelijk alle de ijslijkheden , welke het gewisfe loon van een fpoorloos ongeregeld gedrag zijn , met de fterkfte toetzen tekent — dat ons de listen en verachtelijke laagheid van bedriegers en avanturiers, waar aan ons Vaderland allengs maar al te zeer begint te wemelen , op het zichtbaarst aan den dag legt ; dat ons den waaren aart van eene Maitresfe — een wezen, waar aan zoo menig een in Nederland den ondergang van zijn geK k 5 luk.

Sluiten