Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35» CIJCLOPEN, ARIMASPEN,

«ij niet verklaaren kunnen , eene bijzondere natuurwet, een eigen Ir.jlinct aan te nemen, ook zoodanig iet zich hebben voorgefteld tot eenen grond der bijna algemeene afkeerigheid {*) en affchuw van huwlijken onder naaste bloedverwanten. Maar 'er zijn van Scherpzinniger onderzoekers zoodanige gronden opgegeven, bij welken men het inftinct wel misfen kan; met welk inftinct ook de menigvuldige uitzonderingen, en de wijze, waarop deze gebeuren kunnen, en hoe zij verhinderd worden, niet wel zouden kunnen overeengebracht worden, (f)

C*) Van de Groenlanden getuigt dit kranz I. 209. Van de Karaiben, van welken anders het tegendeel onderfleld wordt, verzekert het nu ook oldendorp Gefch. der Zending

I. 28. Volgends denzelfden Schrijver zullen ook deCasfendi, eene Neger natie, uit vreeze om eene bloedverwandte te trouwen , vrouwen van haare nabuuren haaien. Bladz. 294. In Ceijlon is het alleen den Koning geoorloofd, wanneer het met oogmerk gefchiedt, om eenen echten erfgenaam te hebben. Klaar men gebruikt daar bij ook het fpreekwoord; koningen en bedelaars laat men alles toe, aan de eerden, omdat zij te groot, en aan de laatften, omdat zij te gering: zijn, om voor berisping bloot te ftaan. Knox Part. II ch.

II. Van de toegevendheid der Mahomedaanfche Caiuisten z. char din I. 169. Zie meer overëenftemmende en ook tegengeftelde voorbeelden bij montesquieu Esprit des l.oix. liv* XXVI. ch. 14. MicHAëus Mof. Recht II Deel 5. 104 volgg.

(t) Zie de beide bovengemelde Schrijvers.

CIJCLOPEN, ARIMASPIÏN, HET GEBRUIK DER OUDEN, OM HUNNE LICHAMEN TE SCHILDEREN EN TE PUNCTEREN.

In alle de flreken van den aardbodem, en onder de meeste volken , die de trotfche Europeer Wilden noemt , heeft een gebruik plaats , om , in ftede van onze gebruiklijke kleeding , her lichaam met allerlei Oden en Zalven te befmeren, of met gekleurde lijnen naar eigen fantafij op te tooien. Hoe alge. meen ook dit gebruik zij, waarin zich de afgelegenfte en meest van elkander verfchillende volkftammen gelijk zijn , zoo kan men 'er evenwel niet tot dezelfde

Sluiten