is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'446 waaröm zijn wij protestanten?

menschlijk ware, verhoeden; den leden der Roomrdie Kerk zou het met meer vrij daan , de leere van her Euangehe aan te nemen, en de Euiirigèlifche Vorden zouden ook met dulden, dat anderen tot hunne partii overgingen. De Misfe zou op die plaatzen, daar zif tot hier toe behouden was, ook verder behouden worden, en de Euangelifche VorÜen zouden hunne onderdanen niet verbieden, dezelve bij te woonen Insgelijks zou men de Predikanten verpligten dat zij het Eucmgclie niet anders leerden én predikten, dan naar de uitlegging van fchriften, welke van de heilige Christelijke Kerk goedgekeurd en aangenomen waren."

Dit is de voornaamfte Inhoud van dat rardsbefluit waar tegen onze Godzalige Voorvaders geprotegeerd hebben. Dezen gaven te kennen, ,. dat zij wel bereid waren, den Keizer in alle billijke dingen te gehoorzamen, en zijne oogmerken te bevorderen zoo veel flechts in hun vermogen hond. Doch, wat de zaak van den Godsdienst betrof, hier vonden zij zich genoodzaakt, hun eigen geweten te volgen. Dat het hun, volgends het befluit van den Rijksdag vrij zou haan, bij hunnen Godsdienst, alleen daar om te blijven, dewijl die, zonder oproer en onrusten niet zou kunnen afgefchaft worden, dit konden zij geensfins billijken of goedkeuren; want, door hunne toeftemming, zouden zij ftilzwijgend belijdenis aflegden dat zij het nodig oordeelden, van hunne tegenwoordige leere en belijdenis af te gaan, zoodra het flechts zonder oproer gefchieden kon. Even hetzelfde moesten zij ook van die uufpraken zeggen, dat zij zich van alle verdere nieuwigheden onthouden, en aan anderen niet toelaten moesten, om hunne leere aan te nemen. De Paapfche Mis konden zij in hunne landen niet weder laten invoeren , noch aan hunne onderdanen vrijheid geven, om die bij te woonen. Dat men van hunne Euangelifche Predikanten éischte dat zij het Euangelie niet anders zouden leeren en prediken, dan naar de uitlegging van door de Kerk aangenomen fchriften , daar tegen moesten zij insgelijks protcfleeren; want, volgends hunne tegenwoordige grondregelen, bij welken zij fteeds zou len volharden, moest van de Predikanten alleen het zuivere en onvervalschte woord van God gepredikt worden, zoo

als