is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44§ WAAROM ZIJN WIJ PROTESTANTEN?

klaaren; dan moet ons dit een heilige en onwrikbare grondregel zijn, dat wij, in geloofszaken, geen' anderen onfeilbaren regel en richtfnoer erkennen, dan eeniglijk de Heilige Schrift i dat'wij ons niet verpligt rekenen, de Heilige Schrift zoo te moeten verklaaren , als zij van oude en nieuwe Kerkleeraarcn verklaard is geworden, enkel omdat zij van dezen dus verklaard is, maar dat wij ons zelven heeds het recht voorbehouden, om zelven te onderzoeken en te beproeven, «iets anders voor waar aan te nemen , dan het geen wij, na een gemoedlijk en zorgvuldig onderzoek en beproeving, en naar gezonde regelen van Uitlegkunde, door het gebruik der beter hulpmiddelen, welke de Voorzienigheid ons gefchonken heeft, als waar erkend hebben; maar al het andere integendeel, het geen wit, na gemoedelijk onderzoek en beproeving, als onwaar bevinden, te verwerpen, of aan zijne plaatste laten, al hadden ook nog zoo veel oude en nieuwe Kerkleeraars anders gedacht en geloofd, dewijl zelfs de geleerdite menfchen dwaalen en feilen kunnen, en dewijl veele dwalingen niet anders, dan met den tijd., en na lang nafpoorens, misfchien eerst na verfcheiden eeuwen, ontdekt kunnen worden. Volgends deze zcl^Be Proteflantfehe grondregelen, hebben'alle Euangelifche Vorsten, of die genen, aan welken het hoogde opzicht over het Godsdienstwezen in hunne Landen toebetrouwd is, het recht en de vrijheid, om, met raadpleging hunner Predikanten, met bewilliging en naar den wensch hunner onderdanen, ten aanzien van Godsdienstige gebruiken, veranderingen te maaken, en verbeteringen te ondernemen, zoo als bet hun goeddunkt; zulke gebruiken, welken zij. naar tijd en omhandigheden, voor onvoegzaam en bijgeloovig houden , af te fchaffen, en andere en betere daar voor in te voeren; en dus ook in 't algemeen, ten aanzien der kerklijke belangen, nieuwe verordeningen en verbeteringen te maaken, zoo als zij het goedvinden. Want deze .zijn, gelijk wij gezien hebben, de voornaamfte grondregels, welke den inhoud van het Protest onzer Voorvaderen uitmaaken ; en deze rechten zijn hun, bij vredestraktaaten herhaalde keeren verzekerd en bevestigd geworden. Want in de Augsburgfche Religions-vrede, van het jaar 1555, wordt uitdruklijk vastgefteld, dat de Protefianten, tegen hun geweten,

we^-