Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN VASTE LIG HA AMEN BESLOTEN GEVONDEN. 515

Dc Heer le prince, een beroemd PJaatfnijder, beweert op gelijke wijze, dat hij in 't jaar 1756, in 't huis van den Heer üe la iuviere te Ecretteville , een levendige Pad iu 't midden van eenen harden fteen, die als een korst om haar heen zat, gezien heeft : en foortgelijke voorvallen zijn minder zeldzaam , dan men zich wel verbeeld.

In 't jaar 1764, gaven eenige Werklieden in eene ftecngroeve in Lotharingen, den Heer grignon bericht , dat zij in een fteenklomp, vijf- en veertig voeten beneden de oppervlakte der aarde, een Pad gevonden hadden. Deze beroemde Natuurkundige ging op Itaande voet naar de plaats, doch kon, zoo als hij ons iu zijn Traild fur la fabrication du Fer verzekert, geen fpoor der gevangenis van dat Dier bemerken. Eene kleine holligheid was in den fteen zigtbaar, maar hij hadt geen indrukzel van het ligchaam der Padde. De Pad, die men hem hadt vertoond, was van eene middelbaare geflalte , grijs van koleur, cn fcheen in baren natuurlijken flaat te zijn. De Werklieden gaven den Heer grignon te kennen, dat deze de zesde was , die men binnen den tijd van dertig jaren in deze mijnen hadt gevonden. De Heer grignon was van oordeel, dat deze omftandigheid eene meer bijzondere oplettenheid waardig was, en beloofde derhalven eene belooning aan hem, die een ander voorbeeld van eene Pad zou vinden, die zoodanig in een fteen befloten was , dat hij niet in ftaat was 'er uit te komen.

In 't jaar 1770 werdt hem een Pad gebragt, befloten in twee holle fchelpen van fteen, waarin zij, zoo men zeide, gevonden was; doch, na dat de Hee grignon dezelve naauwkeurig onderzocht hadt, bemerkte hij, dat de holligheid naar het indrukfel van een Schelpvisch geleek, en dienvolgens belloot hij, dat het voorgeven twijfelachtig was. Niet te min deedt zich in 't jaar 1771 een ander voorbeeld op, dat het onderwerp wierdt van eene fraaije memorie, door den Heer guettard , aan de Koninglijke Academie der Wetenfehappen te Parijs, voorgelezen. Het zelve werdt door dien beroemden Natuurkundigen aldus verhaald:

Onder het afbreken van een muur , die , zoo als bekend,was, meer dan honderd jaren geftaan hadt, Kk 2 werdt

Sluiten