Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WIJSHEID DER ATHENIENZEREN. f>21

Aldus hadt dc gelijkheid onder alle de rangen der burgers plaats — want door het löt werd de gering, lte burger met den aanzienlijkhen gelijk geheld, en opdat de ongefchiktheid van fommigen, tot dien post, aan het openbaar beftuur geen nadeel zoude toebrengen , moest het getal der Overheden altijd zoo groot zijn, dat 'er ten alle tijden genoea' kundige en wijze mannen in gevonden wierden, welke door hun verftand de overigen konden voorlichten.

De verkiezing van de Veldheren, door de ftemme hes volks, was zeer gefchikt om te verhoeden, dat de burgers niet te eeniger tijd onderdrukt en mishandeld wierden. —•

En dat de rijken en meestvermogende burgers over de godsdienstplegtigheden geheld werden , gefchiedde daarom, omdat de vrijheid van dien post weinig gevaar tc wagten hadt; en evenwel zij, wier aanzien voornamenlijk in het geld gelegen was , niet van alle eerambten zouden uitgefloten worden.

Deze gelijkheid onder alle de rangen der burgeren voedde eendragt, en uit deze eendragt werdt het heil van den haat geboren.

In de eerhe tijden der Republiek hadden de Athenienzers geene gefchreven wetten , maar de uitfpraak der Overheden, die naar recht en billijkheid gefchiedde , werdt als eene wet in acht genomen i— doch iu vervolg van tijd , toen de misdaden allengs begonnen te vermenigvuldigen, heeft eerst drako , en naderhand solon , voor de Republiek Athenen Wetten gemaakt, waarvan de laathen voornamenlijk veele kenmerken dragen van des makers verheven wijsheid en uitttekende rechtvaardigheid.

De eerfte vrugt, die de Athenienzers van deze Wetten plukten, was, dat zij bevrijd wierden van het geweld der woekeraars, die de armen dikwijls verdrukten, en niet alleen hunne goederen, maar zelfs hunne perfonen voor de fchul len in beflag namen.

De armoede kan een eerlijk burger geduldig verdragen, maar dat hij om het gemis" van tijdelijk goed, waarin geen wezenlijke verdiende gelegen is , van zijne vrijheid beroofd wordt, 'dit is iet, 't welk een edelmoedig hart,met geene onverfchilligheid , verdrag n kan. Dit begreep de wüze solon; en om die reden, Kk 5 hadt

Sluiten